Innførsel av kokain - straffutmåling

29.04.2002, 2001/863, straffesak, anke
Straffeloven § 162
Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat John Christian Elden) og B (advokat Berit Reiss-Andersen)
Schei, Gjølstad, Zimmer, Coward og Smith

Dei domfelte blei dømde for forsøk på innføring av 49,6 kg rein kokainklorid. I lagmannsretten blei dei begge dømde til elleve års fengsel. Påtalemakta anka over straffutmålinga for A, og A anka imot. B anka også over straffutmålinga.

Høgsterett sette straffa ned for begge, for A til 10 ½ år og for B til 9 år. Det blei peika på at ved straffutmålinga måtte dei domfeltes rolle ved forsøket på innføring vere viktig. Bs rolle var klart mindre sentral enn As. As rolle på si side var for øvrig mindre sentral enn rolla til ein tredjeperson som fekk sin endelege dom i byretten. Ved straffutmålinga for B kom prinsippet i den nye strl. § 59 andre ledd til bruk. Han hadde tidleg lagt korta på bordet. Det var viktig for etterforskinga og for kva det blei naudsynt å føre prov for under hovudforhandlinga. For begge blei det lagt vekt på at dei hadde hatt ei mykje langvarig varetekt - 1030 dagar - som måtte ha vore tung for dei.
Til toppen