Kravet til uberettiget vinning

02.04.2002, 2001/1355, straffesak, anke
Straffeloven § 267
A (advokat John Christikan Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes)
Gjølstad, Coward, Zimmer, Rieber-Mohn og Smith

Domfelte var dømt til fengsel i 2 år og 4 måneder for blant annet grovt ran. Ranet hadde bakgrunn i at fornærmede skyldte domfelte penger i forbindelse med narkotikahandel. Domfelte anket over lovanvendelsen når det var lagt til grunn at kravet til uberettiget vinning var oppfylt og over straffutmålingen.

Høyesterett forkastet anken. Dersom en handling foretas for at gjerningsmannen skal oppnå dekning for et krav på fornærmede vil det som en klar hovedregel ikke dreie seg om en uberettiget vinning. Men når det gjelder krav på dekning av narkotikagjeld - krav som rettsordenen ikke anerkjenner - stiller det seg annerledes. Oppfyllelse av krav av denne karakter ble funnet å falle innenfor kriteriet uberettiget vinning. Heller ikke anken over straffutmålingen førte frem.
Til toppen