Omstøtelse av gave etter arveloven

29.01.2002, 2001/810, sivil sak, anke
Arveloven § 19
A og B v/verger (advokat Harald Hjermann) mot C og D (advokat Halvor Thurn-Basberg)
Tjomsland, Stang Lund, Mæland, Stabel og Lund

En gjenlevende ektefelle som satt i uskiftet bo, overdro en fast eiendom for kr 125 000 til to av sine barnebarn. I skjøtet ble det oppgitt at overdragelsen var en gave og salgsverdien ble der satt til kr 257 000. En av arvingene i boet gikk til sak for å løse eiendommen på odel. Løsningsretten ble ikke bestridt og odelstaksten ble fastsatt til kr 340 000.

Odelsløseren og en av de øvrige arvingene gikk deretter til omstøtelsessak mot gavemottakerne og krevde at verdien av gaven - differansen mellom løsningssummen og kjøpesummen - ble tilbakeført boet. Gavemottakerne gjorde for herredsretten og lagmannsretten gjeldende en rekke innsigelser mot tilbakeføringskravet, men de fikk ikke medhold. Høyesterett kjæremålsutvalget henviste anken til Høyesterett for så vidt gjaldt spørsmålet om arveloven § 19 hjemlet omstøtelse av verdien av den gave som var gitt fra uskifteboet. Høyesterett mente - i likhet med lagmannsretten - at arvelovens § 19 må forstås slik at arvingene har adgang til å kreve at gavegjenstanden tilbakeføres boet mot å betale kjøpesummen. Problemstillingen i denne saken var imidlertid om arvingene ved omstøtelse etter arvelovens § 19 kan kreve at verdien av gaven tilbakeføres til boet. Høyesterett fant at arvingene var berettiget til å fremsette et slikt omstøtelseskrav, med mindre gavemottakerne - under forutsetning av at retten kommer til at vilkårene for omstøtelse foreligger - krever å få tilbakeføre selve gavegjenstanden. Dette innebærer at når gavegjenstanden er videresolgt må arvingene kunne kreve salgssummen tilbakeført boet med fradrag for det gavemottakerne har betalt for den. Det blir da uten betydning om arvingene i uskifteboet vil kunne få medhold i et søksmål mot erververen om å få tilbakeført selve gavegjenstanden. Høyesterett kunne ikke se at den omstendighet at det var en av de arvinger som krevde gaven omstøtt som hadde løst eiendommen på odel, kunne ha som konsekvens at arvingene ikke kunne fremsette et krav om at verdien av gaven skulle tilbakeføres boet. En tidligere fremsatt anførsel om at arvingene ved konkludent atferd måtte anses for å ha samtykket i overdragelsen, ble ikke oppretthold i anken til Høyesterett. Høyesterett kom etter dette til samme resultat som de underordnede instanser.
Til toppen