Prisavslag for mangel ved fast eiendom

14.11.2002, 2002/716, sivil sak, anke
Avhendingsloven § 3-9 andre punktum
1) Knut B. Larsen og 2) Ace Insurance A.S.-N.V. (advokat Per M. Ristvedt) mot 1) Ingrid Solvang og 2) Geir Atle Lie (advokat Per Racin Fosmark)
Coward, Mitsem, Utgård, Gussgard og Lund

Saken gjaldt for Høyesterett om det forelå mangel ved en boligeiendom som var solgt "som den er", jf. avhendingsloven § 3-9 andre punktum. Et sentralt spørsmål var hvem av partene som hadde risikoen for at det ikke ble foretatt undersøkelser for å avdekke årsakene til en feil - vanninntrengning i underetasjen - som selgeren hadde opplyst om.

Både herredsretten og lagmannsretten (under dissens 3-2) var kommet til at feilen utgjorde en mangel som gav rett til prisavslag. Høyesterett kom til motsatt resultat. Det var ubestridt at selgeren hadde oppfylt sin opplysningsplikt I salgsdokumentene var det flere steder opplyst om en feil som gav grunn til bekymring, og kjøperne hadde fått en rekke oppfordringer til å foreta nærmere undersøkelser med hjelp av sakkyndige. Det var ubestridt at slike undersøkelser ville klarlagt årsaken til vanninntrengningen, og dermed også hva utbedring ville koste. Når kjøperne likevel ikke innhentet tilstandsrapport, og heller ikke tok noe forbehold da de inngikk avtalen, mente Høyesterett at de selv måtte bære risikoen for at feilene viste seg å være en del mer omfattende enn de hadde antatt. At selgeren hadde tegnet eierskifteforsikring, hadde ikke betydning for hva som skulle anses som en mangel. Det ble ellers uttalt at man bør prøve å nå frem til en forståelse av avhendingsloven som hindrer rettstvister.
Til toppen