Samleie med en kvinne mens hun var beruset og sov

23.10.2002, 2002/821, straffesak, anke
straffeloven § 192
A (advokat Nils Aga) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Erik Thronæs)
Coward, Gjølstad, Matningsdal, Utgård og Dolva

Den domfelte er en 54 år gammel mann som var funnet skyldig i å ha hatt samleie med en 18 år gammel kvinne mens hun var beruset og lå og sov. Dette skjedde under en fest hos den domfelte, på et rom som hennes kjæreste tidligere hadde leid. Både disse to og andre ungdommer hadde, til tross for aldersforskjellen, vært på flere fester hos den domfelte.

Straffutmålingen avhang i stor grad av betydningen av den straffskjerpelsen som ble foretatt ved lovendring 11. august 2000, og som innebærer at det gjelder en minstestraff på fengsel i to år for samleie med en som er bevisstløs eller liknende. Herredsretten hadde satt straffen til fengsel i to år, men gjort ett år og ni måneder betinget, mens lagmannsretten skjerpet straffen betydelig - til ubetinget fengsel i to år og tre måneder. Høyesterett tok, under dissens 3-2, den domfeltes anke til følge og satte straffen til fengsel i to år og én måned, derav ett år og én måned betinget. Flertallet viste til at overtredelsen tross alt lå i det nedre sjikt av de forbrytelsene som nå rammes som voldtekt til samleie etter straffeloven § 192. Mindretallet mente at hele fengselsstraffen måtte være ubetinget. Både flertall og mindretall viste til det de hadde uttalt om betydningen av lovendringen i sak 2002/569, som var votert samme dag.
Til toppen