Samleie med mindreårig - kjæresteforhold

29.10.2002, 2002/738, straffesak, anke
straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Kim Ellertsen)
Matningsdal, Mitsem, Skoghøy, Stabel og Gussgard

Saken gjelder straffutmålingen for ett samleie uten bruk av prevensjon med en jente på 13 ½ år, og hvor domfelte var 25 år. Partene var kjærester. Samleiet fant sted etter at minstestraffen i § 195 første ledd annet straffalternativ ble hevet til fengsel i 2 år.

Tingretten og lagmannsretten satte straffen til fengsel i 2 år, hvorav 1 år og 3 måneder ble gjort betinget. Høyesterett økte den betingede delen til 1 år og 9 måneder. Det ble vist til at forarbeidene ikke omtaler tilfeller hvor partene er kjærester, og det uttales at lovendringen ikke medfører at straffenivået for saker av den aktuelle karakter blir nevneverdig påvirket. Sammenlignet med Rt. 2002 side 785, hvor Høyesterett satte den ubetingede delen av fengselsstraffen til 30 dager i en sak hvor fornærmede var noen måneder eldre enn i denne saken, og hvor domfelte var 20 år, ble det særlig fremhevet at aldersforskjellen var vesentlig større, og at det ikke ble brukt prevensjon. Én dommer voterte for at den ubetingede del av straffen skulle settes til 45 dager.
Til toppen