Sedelighetsforbrytelser - straffutmåling

06.11.2002, 2002/689, straffesak, anke
Straffeloven § 196 og § 200
Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Terje Nybøe) mot A (advokat John Christian Elden)
Tjomsland, Støle, Bruzelius, Lund og Schei

A er dømt for ett tilfelle av masturbering av en gutt på 14 år og 5 måneder, straffeloven § 196, og to tilfeller av beføling av samme gutt, straffeloven § 200. Tingrettens flertall - de to meddommerne - hadde fastsatt straffen til ubetinget fengsel i 6 måneder, mens lagmannsretten tok domfeltes anke til følge og gjorde 5 måneder av denne straffen betinget.

Høyesterett bemerket at de forhold som domfelte hadde begått, ikke var blant de mest alvorlige. Retten fremhevet imidlertid at det forelå skjerpende momenter i saken. Det ble ansett graverende at domfelte, som hadde vunnet guttens fortrolighet, trakk ham inn i egne seksuelle problemer. Dette var særlig alvorlig fordi han visste at gutten hadde betydelige problemer av psykisk art, og derfor var i en meget sårbar situasjon. I motsetning til lagmannsretten kunne Høyesterett ikke se at domfeltes egne problemer med skjult homoseksualitet kunne ha betydning i formildende retning. Derimot ble det tillagt en viss vekt at domfelte hadde avgitt en tilståelse som langt på vei var i samsvar med fornærmedes forklaring. Høyesterett fastsatte straffen til ubetinget fengsel i 120 dager.
Til toppen