Skadevirkninger av forurensning

01.11.2002, 2001/1528, straffesak, anke
forurensningsloven § 78, jf. § 6, jf. § 7 annet ledd
Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Rune B. Hansen) mot A (advokat Gunnar K. Hagen)
Lund, Tjomsland, Støle, Bruzelius og Schei

Hovedspørsmålet i saken var om lagmannsretten, som frifant tiltalte for overtredelse av plikten til å hindre, begrense eller avbøte skadevirkninger av forurensning, hadde anvendt for mild aktsomhetsnorm.

Under Gardermoutbyggingen hadde tiltalte som rørlegger i oppgave blant annet å fjerne rør på to tanker for lagring av avisingsvæske. Arbeidet var ledd i en senere sammenføyning av tankene. Tankene var flyttet og montert i en bygning der fundamentet var bygget som oppsamlingsbasseng for å hindre utslipp/lekkasjer til grunnen. Her stakk det opp to ca. 5 cm lange trekkrør for elektriske kabler som sto åpne. Ved en feil ble en av tankene, som senere skulle kobles sammen med en annen tank, påfylt 8 500 liter avisingsvæske før rørleggerarbeidet ble utført. Da rørleggeren, etter først å ha fjernet rør på den ene tanken, som var tom, fjernet rør på den andre tanken strømmet væsken ut. Han prøvde å stanse utslippet, uten å lykkes. Avisingsvæsken steg i betongfundamentet til det nådde åpningen på trekkrørene og forsvant deretter ut i grunnen. Det som sto igjen i bassenget, besørget rørleggeren pumpet ut i grunnen. Han varslet ikke noen om utslippet. Årsaken til at han ikke foretok seg noe var at han trodde utslippet var vann. Flertallet i lagmannsretten fant at han måtte bedømmes ut fra sine egne forutsetninger og ikke opptrådte uaktsomt. Dommen ble opphevet på grunn av mangelfulle domsgrunner. Høyesterett uttalte at det vil måtte bero på situasjonen hvilke krav som måtte stilles til aktsom opptreden. I den situasjon som forelå, og som nærmere beskrives i dommen, kunne det ikke antas at en alminnelig kyndig fagmann ville basere seg på en antakelse om at det dreiet seg om utslipp av vann. For å opptre aktsomt ville han måtte handle ut fra den mulighet at antakelsen kunne være uriktig. Det kunne bare være forsvarlig å basere seg på at utslippet ikke skapte fare for forurensning såfremt dette måtte fremstå som utvilsomt for en alminnelig kyndig fagmann.
Til toppen