Skatterett - delingsmodellen

07.02.2002, 2001/497, sivil sak, anke
Delingsforskriften § 2-5 tredje ledd jf. § 2-5 fjerde ledd
Kjell Ivar Røe (advokat Dag Steinfeld) mot Staten v/Nord-Trøndelag fylkesskattekontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Borgar Høgetveit Berg)
Rieber-Mohn, Gussgard, Aarbakke, Mæland og Dolva

Saken gjaldt gyldigheten av ligningsvedtak. Spørsmålet var om det skulle beregnes personinntekt for den næringsvirksomhet skattyteren drev gjennom et enmannsforetak.

Virksomheten besto i utleie av en eiendom til et aksjeselskap, der skattyteren eide alle aksjene og var daglig leder. Selskapet produserte kjøkkeninnredninger o.l. Ligningsmyndighetene kom til at det for årene 1997 og 1998 skulle beregnes personinntekt i enmannsforetaket. Herredsretten opphevet ligningen under henvisning til at skattyter ikke oppfylte aktivitetskravet i skatteloven § 56. Lagmannsretten kom til motsatt resultat og opprettholdt overligningsnemndas vedtak om personinntekt for begge år. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom og viste særlig til at det skal lite til før en eier av enmannsforetak har oppfylt aktivitetskravet. Kravet om mer enn 300 timers aktivitet i delingsforskriften § 2-5 tredje ledd ble ansett oppfylt ved at aktivitetene i enmannsforetaket og aksjeselskapet - som følge av høy grad av økonomisk nærhet mellom foretakene - ble vurdert i sammen-heng, jf. § 2-5 fjerde ledd.
Til toppen