Skjerpet straff for drap

14.03.2002, 2001/1478, straffesak, anke
Straffeloven § 233 annet ledd
Den offentlige påtalemyndighet (riksadvokat Tor-Aksel Busch) mot A (advokat Arne Meltvedt)
Tjomsland, Schei, Lund, Flock og Smith

A, som er født og oppvokst på Sri Lanka, er dømt for å ha drept en bekjent som også var kommet fra Sri Lanka. Avdøde ble påført i alt 38 stikk eller skjæresår i hode, ansikt, bryst, buk og armer. Ingen av stikkene var isolert betraktet ansett som dødelige.

Dødsårsaken var etter all sannsynlighet forblødning som følge av det store antall stikk. Dagen etter drapet plasserte domfelte liket i en sovepose som han hadde kjøpt. Liket ble senere transportert bort hvor soveposen ble påsurret en bilfelg og deretter dumpet ut over kaikanten der den sank og ble funnet 13 dager etter drapet. Høyesterett kom - i motsetning til lagmannsrettens flertall - til at drapet var begått under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. Rt. 1989 side 1331 og Rt. 1992 side 1094. Det ble lagt særlig vekt på forholdene omkring selve drapshandlingen og bemerket at avdøde måtte ha hatt store fysiske smerter og også opplevd alvorlig redsel og angst. Det ble i tillegg lagt en viss vekt på domfeltes etterfølgende opptreden, og det ble i den forbindelse bemerket at det for familie og andre etterlatte gjennomgående vil være en betydelig tilleggsbelastning ikke å vite om en savnet person er død eller om han av andre grunner er forsvunnet. Disse omstendigheter medførte også at Høyesterett skjerpet straffen fra 12 til 13 års fengsel.
Til toppen