Smitteoverføring av HIV

08.05.2002, 2001/1362, straffesak, anke
Straffeloven § 155
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvoikat Yngve Johs. Andersen)
Coward, Matningsdal, Zimmer, Utgård og Schei

Saken gjaldt straffutmålingen for å ha overtrådt straffeloven § 155 ved å smitte en annen med hiv-virus. Den domfelte hadde over en periode på ca. et halvt år i 1997 hatt flere ubeskyttede samleier med en mann som hun hadde et kjæresteliknende forhold til. Mannen, som ikke var klar over at hun var hiv-positiv, ble smittet. Herredsretten hadde satt straffen til fengsel i ett år og seks måneder og i tillegg gitt sikringsbemyndigelse i fem år. Lagmannsretten opprettholdt fengselsstraffen, mens sikringsbemyndigelsen utgikk.

Høyesterett tok delvis den domfeltes anke til følge, ved at seks måneder av straffen ble gjort betinget, noe som ble begrunnet med tidsforløpet under etterforskningen: Det hadde tatt godt over to år fra forholdet ble anmeldt til tiltale ble tatt ut, og dette skyldtes i det alt vesentlige manglende prioritering i politiet. Saken hadde vakt stor oppmerksomhet både i lokalsamfunnet og i mediene, og venteperioden måtte ha vært en spesiell påkjenning for den domfelte. I dommen ble det ellers uttalt at i en vurdering av om den fornærmede kunne sies å ha utnyttet den domfelte, måtte det være adgang til å ta i betraktning at det etter vitneførselen i herredsretten var på det rene at den domfelte også hadde hatt ubeskyttet seksuell omgang med andre etter at hun visste hun var smittet.
Til toppen