Straff for menneskesmugling

08.01.2002, 2001/1476, straffesak, anke
Utlendingsloven §47 tredje - fjerde ledd
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tor-Geir Myhrer)
Bruzelius, Flock, Matningsdal, Stabel og Smith

A, som er asylsøker fra Moldova, var funnet skyldig i å ha deltatt i et organisert opplegg for å få brakt fem moldovere over grensen til Norge. Lagmannsretten la til grunn at han hadde vinnings hensikt, og kjente til at handlingen var ledd i en organisert kriminell virksomhet. Moldoverne ble pågrepet på finsk side av grensen og A ble - i samsvar med tiltalen - dømt for forsøk på overtredelse av straffebudet til fengsel i ett år.

A anket til Høyesterett over lovanvendelsen under skyldspørsmålet og straffutmålingen. Anken over straffutmålingen ble fremmet, mens lovanvendelsesanken ble nektet. Høyesterett fant at det forelå en fullbyrdet overtredelse av utlendingsloven § 47 tredje ledd, idet straffebudet ikke krever at utlendingen bringes inn i riket. Det ble lagt til grunn at Høyesterett hadde kompetanse til å behandle spørsmålet om det forelå forsøk eller fullbyrdet handling, da spørsmålet var et annet enn det som var tatt opp i anken. Høyesterett kom til at den som dømmes for menneskesmugling ved én anledning vanskelig kan sies å drive slik virksomhet. På den annen side ble det, på grunnlag av det lagmannsretten hadde funnet bevist, lagt til grunn at A hadde medvirket til overtredelse av utlendingsloven § 47 tredje ledd, jf. fjerde ledd. Selv om det i saker om menneskesmugling må reageres med en streng straff, var straffen blitt noe for streng, og ble satt ned til fengsel i 10 måneder.
Til toppen