Straffutmåling - Uaktsomt drap

18.06.2002, 2002/203, straffesak, anke
Straffeloven § 239 annet straffalternativ
A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jørn S. Maurud)
Oftedal Broch, Gjølstad, Gussgard, Bruzelius og Aasland

A ble i byretten dømt for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter ved bruk av motorvogn, og tilførte samtidig ytterligere to personer betydelig skade. Den uaktsomme kjøringen skjedde for å unnslippe en uniformert politibil, som hadde signalisert at han skulle stoppe.

Etter hvert kom han over i motgående kjørebane på motorveien rundt Oslo, og kjørte mot kjøreretningen i 10,8 km. Farten var meget stor, mellom 90 og 140 km/t. Faren for kollisjon med den møtende trafikk var hele tiden overhengende. Til slutt frontkolliderte han. Av personene i den møtende bil døde en og to ble alvorlig skadd. Byretten satte straffen til fengsel i 5 år. Den ble opprettholdt av lagmannsretten og Høyesterett. Selv om dette er en betydelig høyere straff enn det som tidligere har vært idømt for uaktsomt drap ved bilkjøring, uttalte Høyesterett at det ikke dreiet seg om en heving av straffenivået. Saken fremsto som klart grovere enn tidligere saker vedrørende uaktsomt drap ved bruk av motorvogn. Til dette kom at domfelte, som var knapt 25 år gammel, hadde 11 tidligere straffedommer, hvorav fem var knyttet til en omfattende kriminalitet ved bilbruk, herunder bilbrukstyverier, kjøring under påvirkning av narkotika eller alkohol, kollisjoner voldt ved uaktsom kjøring og flukt fra politiet.
Til toppen