Straffutmåling - innførsel av 10 kg heroin

28.05.2002, 2002/139, straffesak, anke
Straffeloven § 162
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Holden)
Stabel, Skoghøy, Gjølstad, Gussgard og Smith

A ble i byretten dømt til 14 års fengsel for innførsel av knapt 10 kg heroin. Han anket til lagmannsretten, der lagretten svarte nei på skyldspørsmålet. De juridiske dommerne satte kjennelsen til side og A ble løslatt etter 768 dager i varetekt. Etter ett år og fire måneder kom saken opp til ny lagmannsrettsbehandling, der han ble dømt til fengsel i 13 år. Han anket over straffutmålingen.

Høyesterett satte straffen ned til 12 år. Det ble vist til at As rolle i organisasjonen ikke var avklart. Ifølge lagmannsrettens domsgrunner hadde han bistått de utenlandske bakmennene med innførselen og hatt en viktig rolle med å organisere et mottakerapparat i Norge. Høyesterett fant at slik saken var opplyst, var det ikke grunnlag for å si at han hadde vært noen hovedmann. Selv om det var et stort parti heroin, kunne derfor forholdet ikke berettige en straff helt opp mot det maksimale. I tillegg forelå formildende omstendigheter. A hadde sittet nesten 25 måneder i varetekt, noe som måtte ha vært en belastning. Det måtte også legges vekt på den lange tid som hadde gått før saken kom opp på ny i lagmannsretten - et forhold som ikke kunne tilskrives A.
Til toppen