Straffutmåling - voldtekt mot tidligere samboer

19.12.2002, 2002/924, straffesak, anke

Straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf. annet ledd bokstav a

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøl) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Dommere: Støle, Rieber-Mohn, Gussgard, Stang Lund, Dolva

Saken gjaldt to tilfeller av voldtekt mot tidligere samboer, det ene med samleie. A var av herredsretten dømt til fengsel i 2 år og 6 måneder. Han anket til lagmannsretten over bevisbedømmelsen under skyldspørsmålet for begge poster i tiltalen. Lagretten kjente ham skyldig i ett tilfelle av voldtekt med samleie og ett tilfelle av voldtekt med seksuell omgang. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i 2 år og 9 måneder, hvorav ett år ble gjort betinget med 3 års prøvetid. Påtalemyndighetens anke over straffutmålingen ble tatt til følge, idet Høyesterett kom til at det ikke var grunnlag for å gjøre noen del av dommen betinget.

Voldtektene skjedde etter at straffeloven § 192 ble endret ved lov 11. august 2000 nr. 76. Minstestraffen for voldtekt med samleie ble økt fra ett til to års fengsel, og det fremgikk av forarbeidene at det var et siktemål å øke det alminnelige straffenivået for voldtekt. Domstolene må da reagere strengere overfor denne type lovbrudd enn tidligere. Konsekvensen må bli skjerpelse utover den gradvise endring av straffenivået som var nedfelt i rettspraksis allerede før lovendringen. Det må vises varsomhet med å anvende deldom med fastsettelse av den ubetingede del under minstestraffen. Som et generelt synspunkt sluttet Høyesterett seg til at det i utgangspunktet bør vises forsiktighet med å tillegge tidligere samliv vekt i formildende retning, jf. NOU 1997: 23 med tilslutning fra departementet.

Til toppen