Trusler mot en journalist

09.10.2002, 2002/94, straffesak, anke
Straffeloven § 211 første straffalternativ
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes), Den offentlige påtalemyndighet mot A
Gjølstad, Coward, Støle, Matningsdal, Schei

I en artikkel i Æ ble det opplyst at to "gode venner" av motorsykkelklubben Ø var blitt varetektsfengslet i forbindelse med et narkotikabeslag. Domfelte, som er medlem av motorsykkelklubben, ble sint da han leste artikkelen og ringte journalisten som hadde skrevet den. I samtalen uttalte domfelte blant annet "du kan bare begynne å se deg over skulderen, vi vet at du bor på Y og jeg kan være der i løpet av et kvarter dersom du ikke dementerer dette", "vi skal ta deg" og "dette er en trussel". I lagmannsretten ble han dømt til fengsel i 30 dager, etter først å være blitt frifunnet i herredsretten.

Basert på en tolking av utsagnene satt inn i den kontekst de ble fremsatt i, la lagmannsretten til grunn at domfeltes utsagn måtte forstås som trusler om alvorlige legemskrenkelser med strafferamme over seks måneder. Domfeltes anke over saksbehandlingen - domsgrunnene - og lovanvendelsen ble ikke tatt til følge av Høyesterett. Straffen ble imidlertid etter anke fra påtalemyndigheten skjerpet til fengsel i 60 dager. Dette ble særlig begrunnet med at saken gjaldt trusler mot en journalist for å påvirke pressens virksomhet, jf. sak 2002/684.
Til toppen