Verdsettelsen av ikke børsnoterte aksjer ved beregningen av arveavgift

24.10.2002, 2002/648, sivil sak, anke
arveavgiftsloven § 11 A
Jon Trygve Hegnar og Margrethe Hegnar (advokat Harald Willumsen) mot Staten v/Finansdepartementet
Mitsem, Støle, Rieber-Mohn, Skoghøy og Schei

Etter arveavgiftsloven § 11 A - slik bestemmelsen lød på gavetidspunktet i desember 1997 - ble verdien av ikke børsnoterte aksjer satt "til aksjenes formuesverdi slik denne fastsettes etter selskapsskatteloven av 20. juli 1991 nr. 65 § 2-2 nr. 2". Ifølge selskapsskattelov § 2-2 nr. 2 første ledd skulle aksjene verdsettes "til 30 pst. av aksjenes forholdsmessige andel av aksjeselskapets samlede skattemessige formuesverdi 1. januar året forut for ligningsåret, fordelt etter pålydende".

De ankende parter gjorde gjeldende at avgiften skulle beregnes ut fra skattemessige formuesverdier pr. 1. januar 1996, dvs. året før gaveoverføringen. Statens syn var at verdien pr. 1. januar 1997, samme året som gaveoverføringen, skulle legges til grunn. De ankende parter fikk medhold i byretten, men ikke i lagmannsretten. Høyesterett fant at lovbestemmelsenes ordlyd, sett i sammenheng, måtte forstås slik at arveavgiftsberegningen skulle ta utgangspunkt i de formuesverdier som også ville ligge til grunn ved en ligning i samme år som gaven ytes. I dette tilfellet, der gaveoverføringen fant sted i desember 1997, innebar dette en verdsettelse pr. 1. januar 1996. Forvaltningspraksis etter at spesialreglene om verdsettelse av ikke børsnoterte aksjer ble innført i 1992, ble antatt å ha vært i samsvar med statens syn - dog slik at en usikkerhet om lovforståelsen ved skattefogdkontorene kunne ha ført til en noe uensartet praksis. Likeså stemte det best med lovens alminnelige utgangspunkt å velge det nærmeste årsskiftet før en overdragelse. Men disse argumentene i statens favør ble ikke tillagt avgjørende vekt i forhold til hensynet til forutberegnelighet, basert på lovens ordlyd. Med en så vidt klar ordlyd, måtte det kreves sterke grunner for å komme til en annen konklusjon. Slike grunner ble ikke funnet å foreligge. Arveavgiftsloven § 11 A ble endret ved lov 21. desember 2001, etter at staten hadde tapt i byretten. Det fremgår nå klart av ordlyden at verdsettelsestidspunktet er 1. januar i det året rådigheten erverves.
Til toppen