Skifte mellom ektefeller - delingsgrunnlaget

29.05.2002, 2001/1088, sivil sak, anke
Ekteskapsloven § 63 annet ledd
A (advokat Helge Gerhardsen) mot B (advokat Tore Angen)

Rt-2002-648

Stang Lund, Schei, Gussgard, Utgård og Aasland

B ble gift med A i 1982. Ektefellene er sykepleiere. Under ekteskapet hadde A halv stilling og hovedansvaret for barna og hjemmet. Han arbeidet som sykepleier offshore.

B handlet i perioden 1994-1998 med opsjoner knyttet til OBX-indeksen, som bestemmes av de 25 mest omsatte selskaper på Oslo Børs. Satsingen besto i hovedsak av at han utstedte et større antall salgs- eller kjøpsopsjoner. Slike transaksjoner innebærer at vederlaget til utsteder blir bestemt ved inngåelsen, og at utsteder har risikoen for endringen i indeksen fram til innfrielse finner sted. I praksis vil risikoen for store tap begrenses ved at det stilles krav om sikkerhetskonto i Norsk Opsjonssentral, og at sentralen har fullmakt til å kjøpe tilbake opsjoner på vegne av utsteder om risikoen blir større enn sikkerheten. Fram til mars 1996 ga handel med opsjoner et samlet overskudd på noe over 600 000 kroner før skatt. Deretter hadde B til dels betydelige tap. Handelen ble avsluttet i løpet av 1998, etter at opprinnelig avsatte beløp og tidligere gevinster var gått tapt. A og B ble skilt i juli 2000. Under skiftet krevde A vederlag etter ekteskapsloven § 63 annet ledd, fordi B på en utilbørlig måte vesentlig skulle ha svekket delingsgrunnlaget ved at boet ble belastet med tapet. Da partene ikke ble enige, reiste A sak for herredsretten og krevde vederlag. Herredsretten tilkjente 214 131 kroner. B anket til Frostating lagmannsrett, som frifant ham. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Partene var enige om at delingsgrunnlaget er vesentlig svekket ved at B har hatt et samlet nettotap på 425 000 kroner. Høyesterett kom til at han ikke hadde opptrådt på en utilbørlig måte. Selv om B hadde valgt en strategi som medførte ekstraordinær risiko for store tap, medførte sikkerhetsstillelsen i Norsk Opsjonssentral og sentralens full-makt til å kjøpe tilbake opsjoner, at tapet i praksis ville begrenses. Det ble lagt vekt på at A i grove trekk var kjent med satsingen, og at hun ikke hadde gitt klart uttrykk for at handel med opsjoner måtte opphøre. Det ble også lagt en viss vekt på at B hadde vist åpenhet overfor ektefellen om opsjonshandelen. Ved den samlete vurdering var det vesentlig at B avsluttet handelen med opsjoner i løpet av 1998 etter at det avsatte beløp på om lag 450 000 kroner og gevinstene ved opsjonshandel i de tidligere år var brukt opp.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen