Forvaring - tidsramme og minstetid

18.12.2002, 2002/663, straffesak, anke

Straffeloven §§ 39 c nr. 1 og 39 e

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Knut H. Kallerud)

Dommere: Coward, Flock, Mitsem, Stabel, Lund

Den domfelte var nå dømt for blant annet to forsøk på overlagt drap og ett forsøk på forsettlig drap, alt overfor dørvakter på utesteder. Også i to tidligere dommer var han dømt for grov vold mot dørvakter på utesteder.

Byretten satte straffen til fengsel i seks år, med tillegg av sikring i fem år. De nye reglene om strafferettslige særreaksjoner var trådt i kraft før lagmannsretten behandlet den domfeltes anke, og lagmannsretten satte straffen til forvaring, med en tidsramme på ti år og en minstetid på seks år. Den domfeltes anke til Høyesterett førte bare i meget begrenset grad frem - tidsrammen ble redusert til ni år, mens lagmannsrettens resultat ellers ble opprettholdt. Høyesterett tok avstand fra en uttalelse i lagmannsrettens dom der retten la vekt på, som ett av flere momenter, at den domfelte selv ville ha nytte av forvaringen. Høyesteretts avgjørelse inneholder ellers enkelte mer prinsipielle betraktninger om fastsettelse av tidsrammen.

Til toppen