Avgjørelser 2003

Alle avgjørelser

Saksbehandlingsanke- habilitet

18.12.2003, 2003/753, straffesak, anke Straffeprosessloven § 12 nr. 4 a og § 12 annet ledd. Domstolloven § 108 A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge Kaasbøll)

Straffeforfølgning - EMK protokoll 7

22.12.2003, 2003/735, straffesak, kjæremål EMK protokoll 7 artikkel 4 A (advokat Erling O. Lyngtgveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Morten Holmboe)

Avskjæring av bevis i straffesak

19.12.2003, 2003/1137, straffesak, anke straffeprosessloven § 232/påtaleinstruksen § 8-1 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Johan Kr. Øydegard)

Fradrag for merverdiavgift

22.12.2003, 2003/576, sivil sak, anke merverdiavgiftsloven § 21 Staten v/Finansdepartementet (advokat Henning Harborg) mot Hunsbedt Racing AS (advokat Per Oskar Tobiassen)

Tap av retten til dyrehold etter dyrevernloven § 32

10.12.2003, 2003/746, straffesak, anke Dyrevernloven § 32, EMK 7. tilleggsprotokoll art. 4 og straffeprosessloven § 74 annet ledd A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (assisterende riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Krav om erstatning for manglande oppgjer frå verdipapirføretak etter kjøp av aksjar. Spørsmål om oppgjersansvar til føretaket overfor den som det har slutta avtale med. Regresskrav overfor den som bes

09.12.2003, 2002/1354 og 2002/1356, sivile saker, anker Lov om verdipapirhandel (vphl) § 11-1 Svenska Handelsbanken AB (advokat Nils Petter Hansson) mot M.M. Warburg Bank (Schweiz) AG (advokat Frithjof Herlofsen) og A (advokat Frode Henning Antonsen) mot Svenska Handelsbanken AB (advokat Nils

Kjøring med vannscooter - EØS-avtalen

05.12.2003, 2003/1094 og 2003/1095, straffesak, anke Domstolloven § 51 a A og B (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll)

Domfellelse for voldtekt - saksbehandlingsfeil?

05.12.2003, 2003/1266, straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd, straffeprosessloven § 364 annet ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål Lønseth)

Pensjonsansiennitet i kollektiv pensjonsordning

27.11.2003, 2003/5, sivil sak, anke Skatteloven av 1911 § 44 første ledd bokstav k, likestillingsloven § 17 A (advokat Ingeborg Moen Borgerud) mot Braathens ASA (advokat Haakon Blaauw)

Regress

13.11.2003, 2002/1570, sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-7 nr. 1 X kommune (advokat Carl Aasland Jerstad) mot Gjen sidige NOR Forsikring (advokat Anders Aavatsmark)

Krav om tilbakebetaling av aksjeinnskudd

04.11.2003, 2002/1534, sivil sak, anke Aksjeloven av 1976 § 2-5 siste ledd og aksjeloven av 1997 § 2-10. Arbeidsmiljøloven § 61 nr. 1 --- Markiser AS (advokat Bjørnar Lilleby) mot A og B (advokat Bernt A. Nakken)

Partenes rådighet i sak om varemerke

07.11.2003, 2002/1119, sivil sak, anke. Skriftlig sak Tvistemålsloven § 380 AstraZeneca AB og AstraZeneca AS (advokat Amund Brede Svendsen) mot A/S GEA Farmaceutisk Fabrik og GEA Farmasøytiske Fabrik AS (advokat Peter G. Nitter)

Oppreising til valdtektsoffer

05.11.2003, 2002/981, sivil sak, anke Skadeserstatningslova § 3-5 første ledd bokstav b A (advokat Knut Lindboe) mot B (advokat Inger Lise Sætren)

Feilprising av enhetspris i anbud

30.10.2003, 2002/940, sivil sak, anke NS 3400 pkt. 13.2 og pkt. 13.3 Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Fredrik Sejersted) mot Veidekke ASA (advokat Nils-Henrik Petterson)

Norges økonomiske sone - inndragning

30.10.2003, 2003/692, straffesak, anke Lov om Norges økonomiske sone § 9 I. Murmansk Trawl Fleet-2 (advokat Hallvard Østgård) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) II. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lars Fause) mot Murmansk

Tilleggsavgift etter merverdiavgiftsloven - dobbeltstraffproblematikk

13.10.2003, 2003/532, straffesak, anke EMK Protokoll 7 artikkel 4. Straffeprosessloven § 51, Merverdiavgiftsloven § 73 jf. § 72 nr. 1. Straffeloven § 275 første og annet ledd jf. § 276 og § 317 første jf. tredje ledde I. Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Petter Nordeng) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) og II. B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet...

Krav om tilbakebetalt investeringsavgift.

09.10.2003, 2002/1650, sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 38 annet ledd A.K. Skog mfl. (advokat Morten Fjermeros) mot Staten v/Finansdepartementet (advokat Morten Goller)

Kikking/opphold på privat eiendom

13.10.2003, 2003/676, straffesak, anke Straffeloven § 201 bokstav b og § 325 første ledd nr. 5 I. A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Standjord) og II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kaia Strandjord) mot A (advokat Arne Meltvedt)

Misbruk av stilling - utuktig omgang

13.10.2003, 2002/958, 2002/959 og 2002/960, sivile saker, anker Straffeprosessloven § 3 A (advokat Just Finne) mot B (advokat John Christian Elden), C (advokat Mette Yvonne Larsen) mot B (advokat John Christian Elden) og D (advokat Christian Lundin) mot B (advokat John Christian Elden)

Omsorgsovertakelse og samværsrett

08.10.2003, 2003/506, sivil sak, anke Tvistemålsloven § 482 A og B (advokat Terje Finsrud) mot X kommune (Kommuneadvokaten i Bærum v/kommuneadvokat Just Finne)

Bombeeksplosjon

25.09.2003, 2003/531, straffesak, anke Domstolloven § 108, straffeprosessloven § 172 og § 343 første ledd og annet ledd nr. 3, straffeloven § 148 første ledd annet straffalternativ - straffutmåling A, B og C (advokat Berit Reiss-Andersen) D og E (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)

Etterberegning av merverdiavgift

23.09.2003, 2002/1508, sivil sak, anke Merverdiavgiftsloven § 14 første ledd Actif Hotel Eiendom KS (advokat Rune M. Eriksen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marianne Olssøn)

Konvertering av sikring

24.09.2003, 2003/829, straffesak, anke Straffeloven § 229 første straffalternativ jf. § 232 a (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Thronæs)

Fordeling av inntekt til beskatning i land- og sokkeldistrikt

09.10.2003, 2003/413, sivil sak, anke SKatteloven (1911) § 54 første ledd Statoil ASA mfl. (advokat Christian Bruusgaard) Norske Conoco AS (Advokat Eirik Jensen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Tolle Stabell)

Grovt brot på tolloven - kjøring utan førarkort

15.09.2003, 2003/686, straffesak, anke Tolloven § 61 jf. §§ 66 og 60 tredje ledd. Vegtrafikkloven § 31 første ledd jf. § 24 første ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Marit Bakkevig)

Narkotikabrotsverk

11.09.2003, 2003/387, straffesak, anke Straffeloven § 162 første ledd jf. femte ledd mv. - straffutmåling, særleg om det var grunnlag for samffunnsstraff A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Gert Johan Kjelby)

Voldtekt - skjerpet straff

23.09.2003, 2003/704, straffesak, anke Straffeloven § 192 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Harald Strand) mot A (advokat Haakon Borgen)

Frårådingsplikt ved låneopptak i bank

24.09.2003, 2002/1644, sivil sak, anke Finansavtalelova § 47. Avtalelova § 36 A (advokat Jan Erik Granmo) mot Den norske Bank ASA (advokat Jan A. Aaserud Pedersen)

Konkurskarantene - dobbeltforfølgning III

23.09.2003, Sak nr. 2003/203, straffesak, anke EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1, straffeloven §§ 255 og 256 A (advokat Vidar Strømme) - Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Konkurskarantene - dobbeltforfølgning II

23.09.2003, Sak nr. 2003/14, straffesak, kjæremål EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1, konkursloven § 142 Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) - A (advokat Ola Mæland)

Trugsmål overfor den tiltala

11.09.2003, 22003/874, straffesak, anke Straffelova § 132 a A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Olav Helge Thue)

Forlengelse av festekontrakt

09.09.2003, 2002/1684, sivil sak, anke Avtaleloven § 36 Fornebu Boligspar AS (advokat Einar Caspersen) mot AS Norrønafly (advokat Ole Løken)

Ærekrenkelse - krav om oppreisning

19.09.2003, 2003/233, sivil sak, anke Skadeserstatningsloven § 3-6 I) TV 2 mfl. (advokat Cato Schiøtz) mot Ingjald Ørbeck Sørheim (advokat Per Danielsen) og II) Ingjald Ørbeck Sørheim (advokat Per Danielsen) mot TV 2 AS (advokat Cato Schiøtz)

Konkurskarantene - dobbeltforfølgning I

23.09.2003, Sak nr. 2002/1389, straffesak, anke Artikkel 4 nr. 1 i Protokoll nr. 7 til EMK A (advokat Sverre Næss) - Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre)

Rettergangsbot - uteblivelse fra hovedforhandling

23.06.2003, 2002/1277, straffesak, kjæremål Domstolloven § 215 annet ledd, straffeprosessloven § 385 tredje ledd jf. § 343 første ledd A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Inger Wiig)

Borgarlege rettskrav

02.06.2003, 2003/271, straffesak, anke Straffeprosesslova § 3 A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Per Reehorst)

Erstatningskrav mot et revisjonsforetak

06.06.2003, 2002/275, sivil sak, anke Aksjeloven av 1976 § 15-2 jf. § 15-1 og revisorloven av 1964 § 17 a I. Deloitte & Touche Statsautoriserte Revisorer DA Gjensidige Forsikring (advokat Nils-Henrik Pettersson) og Bernhard Asle Lyngstad (advokat Espen Lindbøl) mot Ivaran Shipping AS (advokat Harald Arnkv

Overtredelse av våpenloven

20.06.2003, 2003/519, straffesak, anke Våpenloven § 33 første ledd annet punktum A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Lasse Qvigstad)

Økonomisk kriminalitet begått av advokat

03.09.2003, 2003/511, straffesak, anke Straffeloven § 29, straffeloven § 256, jf. § 255, straffeprosessloven §§ 38 og 342 mv. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Håvard Holm)

Valdtektsføresegna i straffeloven § 192

02.06.2003, 2003/368, straffesak, anke Straffelova § 192 første ledd bokstav b- lovbruk A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Stina Sveier Nielsen)

Dokumentinnsyn under etterforskning

24.06.2003, 2003/521, straffesak, anke Straffeprosessloven § 242, EMK artiklene 5 og 6 A (advokat Christine Hamborgstrøm) mot den offentlige påtalemyndighet

Ærekrenkende uttalelser i avis

26.06.2003, 2002/801, privat straffesak, anke EMK artikkel 8 og FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 17 - EMK artikkel 10 og SP artikkel 19. Avisen A m.fl. (advokat Pål W. Lorentzen) mot B (advokat Per Danielsen)

Drap - særdeles skjerpende omstendigheter

26.06.2003, 2003/375, straffesak, anke Straffeloven § 233 annet ledd Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kim Ellertsen) mot A (advokat John Christian Elden)

Rettergangsbot - ikke møtt som vitne i straffesak

23.06.2003, 2002/1285, straffesak, kjæremål Domstolloven § 205 første ledd jf. § 215 første ledd annet punktum. EMK artikkel 6 nr. 1 og 3. Straffeprosessloven § 38 A (advokat Tom K. Bøe) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Inger Wiig)

Utvidet inndragning - narkotika

27.06.2003, 2003/383, straffesak, anke straffeloven § 34 a A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tormod Bakke)

Kjøring uten førerkort - samfunnsstraff

26.06.2003, 2003/604, straffesak, anke vegtrafikkloven § 31, 1. ledd, jf. § 24, 1. ledd, 1. punktum jf. straffeloven § 62 1. ledd A (Advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Randi Gabrielsen)

Straffutmåling - narkotika

26.06.2003, 2003/547, straffesak, anke straffeloven § 162 mv. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemnyndigheth (stastsadvokat Christian Carlsen)

Skatteloven - er undervisningsvirksomhet skattefri

24.06.2003, 2002/1569, sivil sak, anke skatteloven (1911) § 26 første ledd bokstav k N KS Ernst G. Mortensens stiftelse (advokat Harald Skjerve-Nielssen) mot Staten v/Oslo likningskontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold)

"Bedriftsspionasje"

23.06.2003, 2003/92, straffesak, anke Straffeloven § 405 a Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Erik Moestue) mot A (advoklat Mimi K. Berdal) og B (advokat Kjell Holst Sæther)

Grovt bedrageri - straffutmåling

23.06.2003, 2003/348, straffesak, anke Straffeloven § 271 mv. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes) mot A (advokat Kjell Holst Sæther) og B (advokat Arne Meltvedt)

Oppsigelse i avtalt prøvetid

01.09.2003, 2002/23, sivil sak, anke Arbeidsmiljøloven § 63 X Auto AS (advokat Bernt A. Nakken) mot A (advokat Lars Holo)

Oppbevaring og sal av heroin og kokain

01.09.2003, 2003/581, straffesak, anke Straffelova § 162 mv. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. statsadvokat Hans Jørgen Bender)

Overføring til tvungent psykisk helsevern

02.09.2003, 2002/1412, straffesak, anke Straffeloven § 39. Kapittel 5 i lov 2. juli 1999 nr. 62 om psykisk helsevern Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Oscar Ihlebæk)

Medvirkning til ulovlig tilvirkning av brennevin

26.06.2003, 2003/476, straffesak, anke Alkoholloven § 10-1 annet ledd jf. § 8-1 - medvirkning A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans Jørgen Bender)

Ny medisinsk kunnskap - gjenopptakelse

01.07.2003, 22002/1417, straffesak, kjæremål Straffeprosessloven § 391 nr. 3 A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjetil Omholt)

Medieeierskapsloven

02.06.2003, 2002/350, sivil sak, anke Medieeierskapsloven §§9 og 16 Staten v/Klagenemnda for eierskap i media (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian F. Galtung) mot A-pressen ASA (advokat Ola Haugen)

Straffutmålinga for lekamskrenkingar

06.06.2003, 2002/1598, straffesak, anke Straffeloven §229 andre straffalternativ jf. § 232 mv. Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Inger Wiig) mot A (advokat Harald Stabell) og B mfl. (advokat John Christian Elden)

Avspele videoopptak i straffesak

22.05.2003, 2002/1598, straffesak, anke Straffeprosessloven §§ 330 og 340 andre punktum Den offentlige påtalemakta (statsadvokat Inger Wiig) mot A (advokat Harald Stabel) og B (advokat John Christian Elden)

Spritsmugling frå Tyskland

06.06.2003, 2003/281, straffesak, anke Alkoholloven § 10-1 mv. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jogeir Nogva)

Ulovlig innførsel av gjenstander utsmykket med deler fra truede dyrearter

16.05.2003, 2003/291, straffesak, anke Lov 6. juni 1997 nr. 32 om innførsle. og utførsleregulering § 4, jf. § 1 og forskrift 18. august 1998 nr.818 om innførselsregulering § 1 a A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Hans Tore Høviskeland)

Straffutmåling - frihetsberøvelse og voldtekt

14.05.2003, 2003/197, straffesak, anke Straffeloven § 223 første ledd og straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf. annet ledd bokstav a I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes) og II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes) mot A (advokat Erling O. Lyn

Straffutmåling for fem simple ran

05.05.2003, 2002/1521, straffesak, anke Straffeloven § 268 første ledd jf. § 267 Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)

Bilansvarsloven - politibil stanset fluktbil

05.05.2003, 2002/1594, sivil sak, anke Bilansvarsloven § 8 Staten v/Justisdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Christian H. P. Reusch) mot Trafikkforsikringsforeningen (advokat Jan M. Haugen)

Avskjæring av forhandlinger i ankeinstansen.

29.04.2003, 2002/1502, sivil sak, anke Tvistemålsloven § 378 annet ledd Alf Olav Helgeland Godal mfl. (advokat Trygve Undem) mot Sissel T. Susort mfl. (advokat Ulf-Einar Staalesen)

Siktedes straffeprosessuelle rettigheter.

29.04.2003, 2002/1547, straffesak, anke Straffeprosessloven § 232 jf. § 343 første ledd A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)

Straffutmåling ved unndraging frå militærteneste

05.05.2003, 2002/1613, straffesak, anke Militær straffelov § 35 første ledd første straffalternativ A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (kst. førstestatsadvokat Lars Fause)

Ekspropriasjonserstatning

29.04.2003, 2002/983, sivil sak, anke Grunnloven § 105 Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Ove Chr. Lyngholt) mot Nils Hassel mfl. (advokat Bjørn Trandum)

Tvist om arveoppgjør

30.04.2003, 2001/876, sivil sak, kjæremål Tvistemålsloven § 407 første ledd nr. 1 og nr. 6. Domstolloven § 202 tredje ledd Jan Wilhelm Sissener mfl. (advokat Harald Hjort) mot Einar Wilhelm Sissener (advokat A. C. Høeg Rasmussen)

Straffutmåling ved voldtekt

25.04.2003, 2002/1490, straffesak, anke Straffeloven § 192 første ledd bokstav b A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen)

Omfanget av mors samværsrett

04.04.2003, 2002/548, sivil sak, anke barnevernloven §§ 4-1 og 4-19 A (advokat Trond P. Biti) mot X kommune (advokat Geir Hovland)

Konkurskarantene

01.04.2003, 2002/849, sivil sak, kjæremål, skriftlig sak Tvistemålsloven § 403 tredje ledd. EMK artikkel 6 nr. 1 A (advokat Roar Bårdlund) mot Den offentlige påtalemyndighet (regjeringsadvokat Sven Ole Fagernæs)

Grovt ran eller tjuveri

18.03.2003, 2002/1691, straffesak, anke Straffelova § 267 jf. § 268 andre ledd A (advokat Erne Meltvedt) mot Den offentlege påtalemakta (riksadvokat Tor-Aksel Busch)

Krav om prisavslag for skade på takterrasse mv.

27.03.2003, 2002/1060, sivil sak, anke Avhendingslova §§ 3-1 og 4-12, forholdet til eierseksjonsloven. Skatteloven § 7.13 Torbjørn Gjelsvik (advokat Tallag Andersen) mot Thor-Ole Vågene og Hilde Haaheim (advokat Erik Myhr Nilsen)

To grove ran - utmåling av straff

11.03.2003, 2002/1350, straffesak, anke Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Dommersnes) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit) og A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Dommersnes)

Straffutmåling - drap på seks år gammal gut

11.03.2003, 2002/1057, straffesak, anke Straffeloven § 39 e første og annet ledd, straffeloven § 233 første ledd A (advokat Morten Kjensli) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel) og Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan Hoel) mot A (advokat Morten Kjensli)

Sakshandsamingsfeil - lagrettemedlemmar

11.03.2003, 2002/1609, straffesak, anke Straffeprosesslova § 356 tredje ledd jf. § 343 andre ledd nr. 3 A (advoklat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlege påtalemakta (førstestatsadvokat Jan H. Dale)

Iverksettelse av undersøkelsessak etter barneloven

04.03.2003, 2002/1046, sivil sak, kjæremål Barneevernloven § 4-3 første ledd, tvistemålsloven § 54, EMK artikkel 6 nr. 1, 8 og 13 A (advokat Patrick J. Maloney) mot X kommune (advokat Frode Elgesem)

Utvisning fra Norge - krenkelse av EMK art, 3?

21.03.2003, 2002/854, sivil sak, anke Utlendingsloven §§ 29 og 30, EMK artikkel 3 Frank Trio (advokat Anders Brosveet) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)

Avtalevilkår ved sal av eigarseksjon

04.03.2003, 2002/652, sivil sak, anke Eigarseksjonslova § 19. Valentino Biuso (advokat André Standberg) mot Sagbukta Brygge AS (advokat Sven Olav Larsen)

Trusler mot vitne i sedelighetssak

28.02.2003, 2002/1433, straffesak, anke Straffeloven § 132 a og § 227 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)

Vassdragsreguleringsskjønn - tømmertransport på vei/fløting

19.02.2003, 2002/115, sivil sak, anke vassdragsreguleringsloven § 19 nr. 1 og nå opphevde nr. 4 I. Sundsbarm kraftverk (advokat Dag Arne Ruud) mot Grunneiere og rettighetshavere ifølge grunneierliste (advokat Bjørn Stormyr), Grunneiere og rettighetshavere ifølge grunneierliste (advokat Bjørn Sto

Habiliteten til testamentvitne

12.02.2003, 2002/458, sivil sak, anke arveloven § 61 andre ledd første punktum A (advokat Fred Arne Gade) mot B (advokat Jesper Holte)

Straffutmåling - menneskesmugling

06.02.2003, 2002/1290, straffesak, anke Utlendingsloven § 47 tredje ledd, straffeprosessloven § 342, straffeloven A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tor-Geir

Valdtekt av prostituert kvinne - straffutmåling

11.02.2003, 2002/1496, straffesak, anke Straffelova § 192 første ledd bokstav a, jf. andre ledd bokstav a A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Arild Holden)

Offentlig skifte i uskiftebo

30.01.2003, 2002/162, sivil sak, anke arveloven § 19 tredje ledd annet punktum C (advokat Karstein J. Espelid) mot D og E (advokat Arne Seemann Berg)

Inntektsføring av konsernbidrag - skattelova av 1911

07.02.2003, 2002/134, sivil sak, anke Skattelova av 1911 §45 tredje ledd 1. Norsk Hydro ASA og 2. Norsk Hydro Produksjon AS (advokat Sverre E. Koch) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Einar Harboe)

Straffutmåling - erverv/oppbevaring av narkotika

28.01.2003, 2002/1171 og 2002/1172, straffesaker, anker Straffeloven § 162 1) A (advokat Nils Aga) og 2) B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Tomtesalg, avtalerett, foreldelsesloven

03.02.2003, 2002/488, sivil sak, anke Vergemålsloven § 49 første ledd jf. § 90 c, foreldelsesloven § 3 nr. 1 Åsta Mæland (advokat Helge J. Talmo) mot Kåre Alvsvåg og Oddrun Alvsvåg (advokat Haldor Tveit)

Inngangs- og utgangsverdi på aksjer

23.01.2003, 2001/1556, sivil sak, anke selskapsskatteloven § 10-2 nr. 4 fjerde ledd Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Wenche Elizabeth Arntzen) mot Atle Helgås m.fl. (advokat Hans Olav Hemnes)

Samleie med to mindreårige jenter - straffutmåling

28.01.2003, 2002/1261, straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ og § 196 første ledd, jf, § 62 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingunn Fossgard)

Barnepornografi - straffutmåling

28.01.2003, 2002/1353, straffesak, anke Straffeloven § 211 Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Eirik Stolt-Nielsen) mot A (advokat Berit Reiss-Andersen)

Arbeidsgiveravgift av tilskudd til kollektiv pensjonsordning

16.01.2003, 2002/620, sivil sak, anke Folketrygdloven av 1966 § 16-3 første ledd fjerde punktum og § 17-2 første og fjerde ledd Fredrikstad Energi AS (advokat Per Helge Stoveland) mot Staten v/Østfold fylkesskattekontor (advokat Thorvald Fredrik Grindstad)

Kjæremål over lagmannsrettens silingsbeslutning i straffesak

09.01.2003, 2002/1282, skriftlig sak, straffesak, kjæremål Domstolloven § 108, § 111 annet ledd, EMK art. 6 nr. 1, straffeprosessloven § 321 A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Erland Holmen)

Til toppen