Erstatning og oppreisning for uberettiget forfølgning

20.02.2003, 2003/89, straffesak, kjæremål, HØYESTERETTS KJÆREMÅLSUTVALG
Straffeprosessloven §§ 444, 445 og 446
A (advokat Thomas Berge) mot Den offentlige påtalemyndighet
Gjølstad, Coward og Oftedal Broch

A ble tiltalt for narkotikaforbrytelse i 1991. Han oppholdt seg i lange perioder i utlandet, og først i 2001 kom saken opp for Oslo byrett. Byretten dømte ham til fengsel i ni måneder, som ble ansett sonet ved utholdt varetektsfengsel. A anket til lagmannsretten, der han ble frifunnet. Han begjærte så erstatning og opp-reisning etter strpl. §§ 444 til 446, men lagmannsretten tok ikke kravet til følge.

A påkjærte avgjørelsen. Da kjæremålsutvalget tok stilling til saken, forelå EMDs dommer fra 11. februar 2003. Ut fra disse avgjørelsene kunne utvalget ikke se at det var grunnlag for å opprettholde lagmannsrettens avgjørelse om å nekte erstatning etter strpl. § 444. Men når det var situasjonen, mente utvalget at man samtidig måtte kunne anvende unntak fra erstatningsplikten i tråd med de som frem-går av den nye § 446, vedtatt ved lov 10. januar 2003 nr. 3. Ved den konkrete utmålingen av erstatningen vurderte kjæremålsutvalget i hvilken grad A måtte sies selv å ha medvirket til det økonomiske tapet han hadde lidt. Videre tilkjente utvalget oppreisning, ut fra på den ene side at politiet iallfall i en viss tid hadde utøvet kritikkverdig passivitet, på den andre siden at A ikke syntes å ha hatt vesentlige begrensninger i sitt liv som følge av etterforskningen. Samlet ble han tilkjent 50 000 kroner i erstatning og oppreisning.
Til toppen