Arbeidsgiveravgift av tilskudd til kollektiv pensjonsordning

16.01.2003, 2002/620, sivil sak, anke
Folketrygdloven av 1966 § 16-3 første ledd fjerde punktum og § 17-2 første og fjerde ledd
Fredrikstad Energi AS (advokat Per Helge Stoveland) mot Staten v/Østfold fylkesskattekontor (advokat Thorvald Fredrik Grindstad)
Mitsem, Bruzelius, Lund, Flock og Dolva

Saken gjaldt spørsmålet om det skal betales arbeidsgiveravgift av tilskudd til en kollektiv pensjonsordning som ble ytet i 1990-1994, men gjaldt en underdekning i pensjonsfondet som oppsto før det - ved endring av folketrygdloven § 16-3 første ledd - ble innført regler om avgiftsbelastning med virkning fra 1. januar 1988. (Den tilsvarende bestemmelse finnes nå i § 23-2 i folketrygdloven av 28. februar 1997 nr. 19.)

Siden plikten til å skyte inn midler forelå før regelen om avgiftsbelastning trådte i kraft, gjorde Fredrikstad Energi AS gjeldende at det ikke skulle betales arbeidsgiveravgift. Det ble i denne forbindelse understreket at tilskuddene måtte betraktes som en form for avlønning for tidligere utført arbeid. Høyesterett viste til at den ordinære avgiftsplikten etter § 16-3 første punktum baseres på innberetningspliktig lønn: "Arbeidsgiveravgift fastsettes i prosent av det beløp arbeidsgiveren plikter å innberette som lønn og annen godtgjørelse.for vedkommende år". Etter fjerde punktum utløses avgiftsplikten imidlertid av den faktiske tilskuddsbetaling: "Videre skal arbeidsgiveravgift fastsettes i prosent av arbeidsgivers og det offentliges tilskudd til livrente- og pensjonsordninger". Når avgiftsreglene endres, vil rettstilstanden på det tidspunktet da tilskuddene ytes være avgjørende for avgiftsplikten. Det var ikke gitt overgangsregler som kunne føre til en annen løsning. Subsidiært ble det gjort gjeldende at oppgavene fra Fredrikstad Energi AS ikke kunne karakteriseres som uriktige eller ufullstendige, og at det dermed ikke var adgang til å endre grunnlaget for arbeidsgiveravgiften. Heller ikke denne anførselen førte frem. At oppgavene var uriktige, og at ligningsmyndighetene var ukjent med dette, var utvilsomt. Fredrikstad Energi AS en klar oppfordring til å forhøre seg hos ligningsmyndighetene, eller eventuelt opplyse om tilskuddene, ved inngivelse av oppgavene.
Til toppen