Avgjørelse av om det forelå et gavesalg

18.12.2003, 2003/666, sivil sak, anke
leiegårdsloven § 7
Trondheim kommune (advokat John J. Stamnæs) mot Øyvind Antonsen (advokat Tore Sveen)
Coward, Rieber-Mohn, Støle, Stabel, Schei

Kjøperen av en leiegård i Trondheim anførte at overdragelsen til ham var et gavesalg, noe kommunen bestred. Kjøperen anførte videre at det fulgte av § 7 i lov 29. april 1977 nr. 34 om kommunal forkjøpsrett til leiegårder at tvisten om dette skulle avgjøres ved skjønn, og at kommunens sivile søksmål derfor måtte avvises. Tingretten ga kommunen medhold, mens lagmannsretten, under dissens 2-1, ga kjøperen medhold.

Kommunens anke til Høyesterett førte ikke frem. Høyesterett mente at leiegårdsloven § 7 niende ledd jf. tredje ledd må forstås slik at det hører under skjønnsretten å avgjøre om det foreligger et gavesalg. Det er et sterkt behov for klare regler ved avgjørelsen av prosessform, og det kan ikke gjøres noe unntak fra denne forståelsen av loven selv om man skulle mene at en anførsel om gavesalg fremstår som et forsøk på å omgå forkjøpsretten.
Til toppen