Domfellelse for voldtekt - saksbehandlingsfeil?

05.12.2003, 2003/1266, straffesak, anke
Straffeloven § 192 første ledd, straffeprosessloven § 364 annet ledd
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Pål Lønseth)
Stabel, Rieber-Mohn, Lund, Stang Lund og Aasland

Domfellelse for voldtekt. Spørsmål om det var en saksbehandlingsfeil av lagmannsretten å stille ett hovedspørsmål til lagretten, som omfattet både voldsalternativet i straffeloven § 192 første ledd bokstav a og hjelpeløshetsalternativet i bokstav b.

A ble satt under tiltale for blant annet voldtekt, ved at han hadde dratt en beruset, mindreårig jente ned i en dobbeltseng og gjennomført samleie med henne. I tingretten ble han dømt etter voldsalternativet i straffeloven § 192 første ledd bokstav a, idet det var utøvelsen av fysisk makt som gjorde at han fikk tiltvunget seg samleie med fornærmede. Under behandlingen i lagmannsretten tok forsvareren opp at det var feil å stille ett hovedspørsmål til lagretten som omfattet begge alternativene. Det ble likevel bare stilt ett spørsmål, som ble besvart med ja med mer enn seks stemmer, og A ble dømt etter bokstav b - hjelpeløshetsalternativet. A anket til Høyesterett og gjorde gjeldende at det var en feil å stille ett hovedspørsmål som omfattet begge alternativene i § 192. Lovendringen i 2000, som samlet begge typer overgrep i voldtekstbestemmelsen, kunne dermed få uheldige følger for tiltalte, som kan bli dømt uten at det foreligger kvalifisert flertall for noen av alternativene. Høyesterett forkastet anken. Etter straffeprosessloven § 364 annet ledd skal spørsmål til lagretten så vidt mulig bare gjelde ett straffbart forhold og én straffebestemmelse. Utgangspunktet er at når ulike gjerningsalternativer innenfor samme paragraf også har samme strafferamme, foreligger én straffebestemmelse, slik at det bare skal stilles ett spørsmål. Det var i saken ikke urimelig at stemmer for domfellelse for voldtekt ble lagt sammen, selv om de bygget på forskjellige forøvelsesmåter.
Til toppen