Fartsovertredelse - samfunnsstraff, samt bot

09.04.2003, 2002/1689, straffesak, anke
straffeloven § 28 a femte ledd
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Morten Holmboe)
Zimmer, Bruzelius, Gussgard, Flock, Aasland

En snaut 17 ½ år gammel mann kjørte en 125 ccm motorsykkel i en hastighet av gjennomsnittlig 119 km/t i en 50 km/t-sone over en strekning på vel 500 meter. Kjøringen fant sted under gode kjøreforhold, og det oppsto ingen farlig situasjon. I lagmannsretten var straffen fastsatt til 18 dager ubetinget fengsel, og domfelte anket med påstand om at det i stedet skulle idømmes samfunsstraff.

En slik fartsovertredelse ligger betydelig over det som etter Høyesteretts praksis kvalifiserer for ubetinget fengsel. Spørsmålet var om det likevel burde reageres med samfunnsstraff i dette tilfellet i betraktning av domfeltes alder. Høyesterett henviste til at det i forarbeidene til reglene om samfunnsstraff er gitt uttrykk for at samfunnsstraff bør benyttes i noe større utstrekning enn samfunnstjeneste etter de tidligere reglene. Det ble videre henvist til at Høyesterett i dommer fra 1993 og 1994 har idømt samfunnstjeneste kombinert med ubetinget bot for grove fartsovertredelser begått av personer i samme aldersgruppe som i den foreliggende saken. Selv om allmennpreventive hensyn veier tungt i saker av denne art, fant derfor Høyesterett at det var grunnlag for å reagere med samfunnsstraff kombinert med en ubetinget bot, jf. straffeloven § 28 a femte ledd. Samfunnsstraffen ble satt til 36 timer. Det var da tatt hensyn til at domfellelsen også omfattet noen mindre alvorlige forhold og at det også ble idømt bot. Boten ble satt til kr 3 000, subsidiært 10 dagers fengsel. For samfunnsstraffen ble gjennomføringstiden satt til 90 dager og den subsidiære fengselsstraff til 18 dager.
Til toppen