Forsikringsbedrageri - spørsmål om samfunnsstraff

20.10.2003, 2003/830, straffesak, anke
Straffeloven § 272 1. ledd og straffeloven § 171 nr. 1
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jarle Golten Smørdal)
Stabel, Rieber-Mohn, Coward, Oftedal Broch og Schei

A ble dømt for falsk anmeldelse og forsikringsbedrageri, foretatt ved at han, etter å ha solgt sin motorsykkel uten å få fullstendig oppgjør og uten å få tak i kjøperen, uriktig meldte den stjålet. Den feilaktige skademeldingen overfor forsikringsselskapet førte til at han urettmessig fikk utbetalt kr 24 540,-. I tingretten ble han dømt til 45 dagers betinget fengsel. Påtalemyndigheten anket til lagmannsretten som satte straffen til 30 dagers ubetinget fengsel. A anket straffutmålingen til Høyesterett og gjorde særlig gjeldende at det burde reageres med samfunnsstraff.

Høyesteretts flertall - fire dommere - kom til at anken måtte forkastes. Selv om det ved trygdebedragerier er utviklet en grense på ca. 30 000 kroner for når det som hovedregel skal reageres med ubetinget fengselsstraff, har grensen ikke vært like fast ved forsikringsbedragerier. Høyesterett har brukt uttrykket "et relativt beskjedent beløp", og grensen har i praksis ligget mellom 20 000 og 25 000 kroner. Viktige allmennpreventive hensyn taler mot en fast beløpsgrenser i forsikringsbedragerisaker. Det forelå i saken ingen tungtveiende rehabiliteringshensyn, og det var heller ingen formildende omstendigheter ved selve handlingen, eller forhold ved As familiesituasjon som tilsa at det burde gjøres endringer i lagmannsrettens dom. Mindretallet mente, ut fra beløpets størrelse, at straffen burde være samfunnsstraff i 45 timer.
Til toppen