Fradrag for merverdiavgift

22.12.2003, 2003/576, sivil sak, anke
merverdiavgiftsloven § 21
Staten v/Finansdepartementet (advokat Henning Harborg) mot Hunsbedt Racing AS (advokat Per Oskar Tobiassen)
Skoghøy, Lund, Oftedal Broch, Mitsem, Dolva

Ludvig Hunsbedt som har kjørt rallycross siden 1978, stiftet i 1996 selskapet Hunsbedt Racing AS med det formål å omsette reklametjenester. De vesentligste av selskapets inntekter består av inntekter fra reklametjenester som er merverdiavgiftspliktige. I tillegg blir start- og premiepenger bokført som inntekter i selskapet. Disse utgjør under 5 % av selskapets samlede inntekter.

Hunsbedt Racing AS ble registrert som merverdiavgiftspliktig i 1996 og førte inngående avgift på utgifter til drift og vedlikehold av rallycrossbilen til fradrag i utgående avgift på inntekter fra reklamevirksomheten. Etter bokettersyn i 1997 ble fradrag for inngående avgift nektet av fylkesskattekontoret, og dette vedtaket ble under dissens (3 mot 2) opprettholdt av Klagenemnda for merverdiavgift. I søksmål om gyldigheten av klagenemndas vedtak ble staten frifunnet i tingretten, mens lagmannsretten under dissens (2 mot 1) opphevde klagenemndas vedtak. Høyesterett kom enstemmig til samme resultat som lagmannsrettens flertall. Det kan etter Høyesteretts syn ikke oppstilles andre vilkår for fradragsrett for inngående avgift enn at tiltaket må være "relevant for virksomheten" og ha en "naturlig og nær tilknytning til virksomheten", jf. Rt. 1985 side 93 (Sira-Kvina) og Rt. 2001 side 1497 (Norwegian Contractors). Den reklamevirksomhet Hunsbedt Racing AS driver, kunne ikke skilles fra rallycrossvirksomheten, men inngikk som en integrert del av og dannet det vesentligste økonomiske fundament for denne. På denne bakgrunn måtte bilen anses å ha en slik nær og naturlig tilknytning til reklamevirksomheten at vilkårene for fradragsrett for inngående avgift var oppfylt. Dersom en anskaffelse både blir brukt i avgiftspliktig og avgiftsfri virksomhet, må den inngående avgift etter merverdiavgiftsloven § 23 fordeles forholdsmessig på de ulike formene for virksomhet. Men da de inntekter Hunsbedt Racing AS hadde fra avgiftsfri omsetning, utgjorde under 5 % av selskapets inntekter, skulle det i dette tilfellet ikke foretas noen forholdsmessig fordeling, jf. forskrift 20. desember 1969 om forholdsmessig fradrag for inngående avgift etter merverdiavgiftsloven § 5.
Til toppen