Heleri av bil som ledd i organisert kriminell virksomhet

24.04.2003, 2003/154, straffesak, anke
straffeloven § 317 første jf. tredje ledd
A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. førstestatsadvokat Roar Østby)
Zimmer, Rieber-Mohn, Tjomsland, Stang Lund og Dolva

En Mercedes Benz S 500 2002-modell var stjålet i Tyskland. Bilen ble utstyrt med falske skilter, falskt chassisnummer og falskt vognkort. Domfelte påtok seg å kjøre bilen fra Helsinki til Murmansk. Ved Storskog grensepasseringssted ble han stanset og pågrepet. Han ble i lagmannsretten dømt for forsettlig grovt heleri, jf. straffeloven 317 første jf. tredje ledd, til fengsel i ett år.

Han anket til Høyesterett over straffutmålingen. Særlig henviste han til at lagmannsretten hadde lagt til grunn bilens verdi på det norske marked, som inklusive norske avgifter ble antatt å være ca. kr 1 100 000, mens det rette måtte være å legge til grunn bilens verdi i Tyskland, som ble antatt å være ca. kr 450 000. Høyesterett forkastet anken. Tyveri av verdifulle biler i vestlige land med sikte på salg i Øst-Europa er et alvorlig problem som det må reageres strengt mot, jf. Rt. 1998 side 1673. Domfeltes aktivitet var et nødvendig ledd i dette kriminalitetsmønsteret. Det ble imidlertid tatt hensyn til at domfelte ikke var noen sentral person i opplegget, at det var et engangstilfelle for hans vedkommende og at hans fortjeneste var beskjeden. Det kunne ikke utelukkende legges vekt på bilens verdi på det norske marked når den bare befant seg her i en kort transitt. Men det dreide seg uansett om en verdifull gjenstand, ikke minst på det russiske marked om den hadde nådd frem dit.
Til toppen