Idrettstrener - flere samleier med piker under 16 år

09.04.2003, 2002/1638, straffesak, anke
straffeloven §§ 193 og 196
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Ole Bjarne Hagen)
Flock, Zimmer, Bruzelius, Gussgard, Aasland

A, født 1972, hadde mens han var håndballtrener for et håndballag, over en periode på ¾ år hatt diverse samleier med tre forskjellige jenter på laget, alle under 16 år. Han ble i tingretten dømt til fengsel i 1 år og 6 måneder hvorav 6 måneder betinget. I lagmannsretten ble straffen satt til fengsel i 1 år. Høyesterett fastholdt straffen på 1 år.

As anke til Høyesterett var angitt å gjelde lagmannsrettens lovanvendelse ved-rørende straffeloven § 193 og straffutmålingen. Høyesterett påpekte at hans anke over domfellelsen etter straffeloven § 193 ikke ble tillatt fremmet for lagmannsretten. Denne omstendighet kunne likevel ikke være til hinder for at Høyesterett prøvde lovanvendelsen, jf. Høyesteretts dom i sak nr. 2002/1290 avsagt 6. februar 2003. I tilknytning til lovanvendelsesanken ble uttalt at voksne personer som regelmessig deltar i forbindelse med ungdommers fritidsaktiviteter - f.eks. som håndballtrener - kan omfattes av straffeloven § 193 slik bestemmelsen nå lyder etter lovendring i 2000. Tatt i betraktning domfeltes alder, erfaring, posisjon og autoritet, måtte han ha fremstått som en klart overordnet person i forhold til jentene. Anken over lovanvendelsen ble således ikke tatt til følge. Ved straffutmålingen ble tillagt betydelig vekt at den yngste av de tre jentene bare så vidt hadde fylt 14 år første gang domfelte hadde samleie med henne. Det ble videre lagt vekt på at det var begått mange overgrep overfor tre ulike fornærmede over en relativt lang periode. Domfelte hadde på et meget tidlig tidspunkt erkjent å ha hatt samleier med de fornærmede. Den omstendighet at han hele tiden hadde nektet straffeskyld etter § 193 forhindret ikke at straffeloven § 59 annet ledd kom til anvendelse ved straffutmålingen.
Til toppen