Inngangs- og utgangsverdi på aksjer

23.01.2003, 2001/1556, sivil sak, anke
selskapsskatteloven § 10-2 nr. 4 fjerde ledd
Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Wenche Elizabeth Arntzen) mot Atle Helgås m.fl. (advokat Hans Olav Hemnes)
Gussgard, Stang Lund, Mitsem, Flock og Dolva

I forbindelse med skattereformen i 1992 hadde aksjonærene i Keops AS oppregulert inngangsverdiene for sine aksjer etter takst, jf. den tidligere selskapsskatteloven § 10-2 nr. 4 tredje ledd. Inngangsverdien per aksje utgjorde etter dette kr 553 462, pålydende var kr 1 000.

I 1995 ble det foretatt en nyemisjon rettet mot de daværende aksjonærer og med samme innbyrdes forhold. Vedtektene ble endret slik at aksjekapitalen skulle være kr 4 100 000, fordelt på 4 100 aksjer a kr 1 000. I 1997 ble samtlige aksjer solgt under ett. På oppgavene ved ligningen for 1997 fremkom en samlet gevinst på ca. kr 17 700 000, som refererte seg til salget av de 4 000 aksjene som kom til ved nyemisjonen. Inngangs- og utgangsverdi for de opprinnelige 100 aksjene var satt slik at det verken oppsto gevinst eller tap. Ankemotpartenes oppgaver ble ikke godtatt. Ligningskontoret hevdet at salgssummen måtte fordeles likt på aksjene, ca. kr 20 600 per aksje, og at det for de 100 oppregulerte aksjene oppsto et skattemessig tap som ville være fradragsberettiget etter selskaps-skatteloven § 10-2 nr. 4 fjerde ledd, der inngangsverdien skal beregnes ut fra selskapets skattemessige formuesverdi per 1. januar 1992. Byretten frifant staten. Lagmannsretten opphevet ligningene. Det var enighet om at salgsvederlaget måtte fordeles på samtlige aksjer, men i motsetning til byretten fant lagmannsretten at tapsbegrensningsregelen i § 10-2 nr. 4 fjerde ledd ikke kom til anvendelse ved samlet salg der det ikke oppsto noe reelt tap. Høyesterett stadfestet byrettens dom. Ankemotpartene fikk ikke medhold i at inngangsverdien for de 100 aksjene kunne omfordeles ved at ubenyttet inngangsverdi på de 100 aksjene ble overført til de aksjene som kom til ved nyemisjonen, heller ikke i at inngangsverdien skulle settes til et samlet beløp ved samlet salg. Det var ikke grunnlag for å tolke tapsbegrensningsregelen innskrenkende slik at den ikke gjaldt ved samlet salg der det ikke var oppstått noe reelt tap.
Til toppen