Kjøring med vannscooter - EØS-avtalen

05.12.2003, 2003/1094 og 2003/1095, straffesak, anke
Domstolloven § 51 a
A og B (advokat Tore Angen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge J. Kaasbøll)
Rieber-Mohn, Lund, Stang Lund, Stabel og Aasland

Sakene gjaldt kjøring med såkalt vannscooter i strid med "småbåtloven" (lov 26. juni 1998 nr. 47), jf. lovens kapittel 5. Fra de domfeltes side var blant annet anført at det norske forbudet er i strid med EØS-avtalens artikkel 11 om forbud mot kvantitative importrestriksjoner og "alle tiltak med tilsvarende virkning".

Under ankeforhandlingen oppsto spørsmålet om å forelegge enkelte tolkingsspørsmål for EFTA-domstolen før Høyesterett treffer sin avgjørelse. Flertallet - fire dommere - fant det riktig å forelegge spørsmålene etter domstolloven § 51 a og stemte for utsettelse av ankesakene. Én dommer dissenterte.
Til toppen