Kjøring uten førerkort - samfunnsstraff

26.06.2003, 2003/604, straffesak, anke
vegtrafikkloven § 31, 1. ledd, jf. § 24, 1. ledd, 1. punktum jf. straffeloven § 62 1. ledd
A (Advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Randi Gabrielsen)
Rieber-Mohn, Zimmer, Støle, Coward og Dolva.

Saken gjaldt spørsmålet om straff for flere tilfeller av kjøring uten førerkort, der sjåføren var straffet mange ganger tidligere for tilsvarende forseelser, og hvor det særlig var spørsmål om samfunnsstraff som følge av hans ekstraordinært positive utvikling.

Tingretten hadde frifunnet sjåføren for fem tilfeller av kjøring uten førerkort mot slutten av gjennomføringstiden for en samfunnstjenestedom. Etter anke fra påtalemyndigheten ble han i lagmannsretten domfelt for fire av tilfellene til ubetinget fengsel i 30 dager. Etter domfeltes anke fant Høyesterett at straffen burde omgjøres til samfunnsstraff i 45 timer i en gjennomføringstid på 90 dager og med subsidiær fengselsstraff på 30 dager. Det forelå en så ekstraordinær rehabiliteringssituasjon for en mange ganger straffet heroinmisbruker, at han burde spares for et fengselsopphold nå og gis en ny sjanse.
Til toppen