Knivdrap i ungdomsmiljø - straffutmåling.

14.10.2003, 2003/898, straffesak, anke
Straffeloven § 233
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kristian Nicolaisen)
Matningsdal, Mitsem, Utgård, Stang Lund og Aasland

A, som på gjerningstidspunktet var 19 år og to måneder gammel, var i lagmannsretten funnet skyldig i knivdrap overfor en jevnaldrende. Drapet skjedde natt til søndag utenfor restaurant --- i X hvor fornærmede hadde deltatt i et lukket fødselsdagsselskap. Det hadde ikke vært noen forutgående kontakt mellom domfelte og fornærmede. Sammen med fire venner hadde domfelte kommet til stedet ca. en halv time før drapet. En av hans venner hadde vært inne på restauranten, og som følge av en ubetydelig episode mellom vedkommende og fornærmede, bestemte vennegjengen å vente på fornærmede til han kom ut av restauranten.

Da fornærmede kom ut, gikk de til angrep på ham. Under dette basketaket hvor to av domfeltes kamerater deltok, henvendte domfelte seg til en av de øvrige vennene og fikk overlevert en jaktkniv som denne hadde brakt med seg til X sentrum. Med denne tildelte domfelte fornærmede seks knivstikk. To av dem traff bukhulen slik at hovedpulsåren ble skadet med den følge at fornærmede etter kort tid døde av forblødning. Høyesterett forkastet domfeltes anke over at han var idømt fengsel i ti år. Det ble vist til at det var tale om et "meningsløst og rått knivdrap" som var begått på åpen gate. Av allmennpreventive grunner måtte det reageres strengt mot drap av denne karakter. Det ble blant annet vist til at man de senere årene har sett en utvikling hvor enkelte ungdommer bevæpner seg før de kvelds-/nattestid oppsøker utesteder - noe som kombinert med rus i flere tilfeller har resultert i umotiverte drap eller alvorlige legemsbeskadigelser. Det kunne ikke legges nevneverdig vekt på domfeltes lave alder.
Til toppen