Konkurskarantene - dobbeltforfølgning II

23.09.2003, Sak nr. 2003/14, straffesak, kjæremål
EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1, konkursloven § 142
Den offentlige påtalemyndighet (ass. riksadvokat Hans-Petter Jahre) - A (advokat Ola Mæland)
Bruzelius, Coward, Oftedal Broch, Mitsem, Gjølstad

Saken gjelder spørsmålet om konkurskarantene ilagt med hjemmel i konkursloven § 142 første ledd nr. 1 sperrer for senere straffesak mot vedkommende for de forhold som var grunnlag for ileggelse av konkurskarantenen, jf. EMK Protokoll 7 artikkel 4 nr. 1.

Saken, som var et kjæremål over lagmannsrettens kjennelse om å avvise en post i tiltalebeslutningen, ble behandlet sammen med sak nr. 2002/1389 og sak nr. 2003/203. A var blitt ilagt konkurskarantene etter konkursloven § 142 første ledd nr. 1 etter innstilling fra bostyrer, som i innberetningen hadde påpekt flere overtredelser av regnskapslovgivningen. Da straffesaken skulle behandles gjorde forsvareren gjeldende at konkurskarantenen sperret for straffesaken, jf. artikkel 4 nr. 1. Forhandlingene ble delt. Tingretten kom til at saken skulle fremmes, mens lagmannsretten mente at konkurskarantenen sperret for straffesaken. På grunnlag av avgjørelsen i sak nr. 2002/1389, besluttet Høyesterett at saken skulle fremmes.
Til toppen