Krav på erstatning for tapt fortjeneste ved avbestilling av oppføring av bolig

25.04.2003, 2002/1028, sivil sak, anke
Bustadoppføringslova § 52 tredje ledd
A (advokat Erik Samuelsen) mot X (advokat Håkon Ustaheim)
Gjølstad, Oftedal Broch, Zimmer, Stabel og Dolva

A, som hadde inngått avtale med et ferdighusfirma (X) om planlegging og oppføring av typehus på egen tomt, avbestilte ytelsen. Han inngikk deretter avtale med et annet selskap om oppføring av hus etter de tegninger som forelå. X ble i herredsretten tilkjent vederlag for det arbeid som selskapet hadde utført før avbestillingen og for bruk av tegningene. Lagmannsretten tilkjente under dissens også erstatning for et skjønnsmessig utmålt fortjenestetap. Bare spørsmålene knyttet til fortjenestetapet ble henvist til behandling i Høyesterett.

Etter bustadoppføringslova § 52 tredje ledd annet punktum kan fortjenestetap kreves dekket så langt det blir godtgjort at det ikke er mulig å oppnå tilsvarende fortjeneste ved oppdrag fra andre, og forbrukeren rimelig kunne regne med tapet som en følge av avbestillingen. Et hovedspørsmål i saken var om fortjenestetap kan kreves erstattet ikke bare hvor entreprenøren ved avbestilling ikke klarer å få utnyttet sin kapasitet, men også ved volumøking uten ledighet. Selskapet anførte at det som følge av sin fleksible organisasjon kunne ha levert As hus i tillegg til de hus som ble levert på den tiden, og at det derfor hadde lidt et fortjenestetap som kunne kreves erstattet etter § 52 tredje ledd. Høyesteretts flertall - fire dommere - kom til at også fortjenestetap ved tapt omsetningsvolum kan kreves erstattet og stadfestet lagmannsrettens dom. Flertallet fant at tapet var godtgjort ved de opplysninger X hadde lagt frem om omsetningsøking, øking av antall ansatte og muligheter for omdisponering, sammenholdt med salgsapparatet og at selskapet aldri avslo en forespørsel om bygging. Tapet ble heller ikke ansett upåregnelig for A. Én dommer stemte for at A ble frifunnet for kravet om fortjenestetap. Mindretallet fant det i et slikt tilfelle ikke godtgjort at det ikke var mulig å oppnå en tilsvarende fortjeneste ved oppdrag fra andre.
Til toppen