Rettighetstap som reaksjon overfor bl.a. føring av skip i beruset tilstand

02.04.2003, 2003/118, straffesak, anke
straffeloven § 29 nr. 2
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)
Coward, Stang Lund, Stabel, Rieber-Mohn, Schei

Domfellelsen gjaldt føring av skip i beruset tilstand, jf. straffeloven § 422 andre ledd, og overtredelse av forskrifter om minstebemanning. Lagmannsretten hadde fastsatt straffen til fengsel i 25 dager og fradømmelse for ett år av retten til å føre sertifikatpliktig fartøy. Den domfeltes anke til Høyesterett over straffutmålingen var tillatt fremmet bare når det gjaldt rettighetstapet.

Anken førte ikke frem. Høyesterett påpekte at det kan virke som påtalemyndigheten i senere år i liten grad har påstått rettighetstap ved overtredelser av straffeloven § 422 andre ledd, noe denne saken kunne illustrere. En slik praksis kan imidlertid ikke ha stor vekt når spørsmålet kommer opp for Høyesterett, jf. uttalelser i Rt. 1993 side 1388. I den konkrete vurderingen viste Høyesterett til at den domfelte var den øverste ansvarlige for et relativt stort fartøy og hadde det direkte ansvaret for navigering og sikkerhet. Han var beruset, lot fartøyet seile underbemannet, og overlot til tider føringen til en lettmatros uten noen kompetanse til dette. Han utsatte fartøyet, liv, gods og miljøet for fare. Høyesterett viste også til den økende oppmerksomhet som i senere år er rettet mot sikkerheten til sjøs.
Til toppen