Seksuelle overgrep mot mindreårige døtre og misbruk av stilling som sjelesørger

14.02.2003, 2002/629, straffesak, anke
Straffeloven § 195 og § 198
I. A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offeentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva) og II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Jogeir Nogva) mot A (advokat Berit Reiss-Anderse
Tjomsland, Oftedal Broch, Utgård, Rieber-Mohn og Aasland

Saken gjelder straffutmålingen i en sak der en prest er dømt for seksuelle overgrep mot tre mindreårige døtre og for å ha misbrukt sin stilling som sjelesørger til å skaffe seg utuktig omgang med en voksen kvinne.

Overgrepene mot den eldste datteren var særlig graverende. De tok til i 1988 da hun var 5 år og varte til hun var i 13-14 års alderen. Den utuktige omgang skjedde i hele perioden, i det minste månedlig, og besto blant annet i at domfelte masturberte fornærmede i skrittet, førte fingre inn i skjeden og i analåpningen, og at fornærmede masturberte ham. Da overgrepene, som hadde medført betydelige skadevirkninger, mot den eldste datteren sluttet fordi hun begynte å få regelmessig menstruasjon, begynte overgrepene på de to yngste, men disse var mindre omfattende. Domfelte hadde i tidsrommet 1990 -1997 ved en rekke anledninger skaffet seg utuktig omgang med en kvinne han hadde i sjelesorg. Overgrepene skjedde under foregivende av at disse var ledd i behandlingen av angst hun hadde på grunn av overgrep som hun var påført i sin barndom. Overgrepene medførte betydelige skadevirkninger for fornærmede. Det forelå ingen formildende omstendigheter i saken. At det hadde gått lang tid - omkring fire år - fra forholdene ble anmeldt til endelig dom forelå, kunne - sakens omfang tatt i betraktning - ikke tillegges nevneverdig vekt ved straffutmålingen. Lagmannsretten fastsette en fengselsstraff på 5 år. Han ble i tillegg fradømt stillingen som menighetsprest og for alltid retten til å inneha stilling som prest eller drive virksomhet hvor sjelesorg inngår. Høyesterett kom til at rettighetstapet som lagmannsretten hadde idømt skulle opprettholdes, men fant at fengselsstraffen måtte skjerpes til 6 år.
Til toppen