Skatteloven - er undervisningsvirksomhet skattefri

24.06.2003, 2002/1569, sivil sak, anke
skatteloven (1911) § 26 første ledd bokstav k
N KS Ernst G. Mortensens stiftelse (advokat Harald Skjerve-Nielssen) mot Staten v/Oslo likningskontor (Regjeringsadvokaten v/advokat Erlend Haaskjold)
Mitsem, Stabel, Stang Lund, Bruzelius og Aasland

Saken gjaldt spørsmålet om et selskap som drev undervisningsvirksomhet var skattefri etter skatteloven (1911) § 26 første ledd bokstav k fordi selskapet "ikke har erverv til formål". Byretten ga selskapet medhold, lagmannsretten kom til motsatt resultat.

NKS Ernst G. Mortensens Stiftelse kjøpte i 1993 samtlige aksjer i Merkantilt Institutt Norge AS, et holdingselskap som eide alle aksjene i Merkantilt Institutt AS. Stiftelsen er ikke skattepliktig for sin undervisningsvirksomhet. Før oppkjøpet hadde Merkantilt Institutt AS erverv til formål og var skattepliktig. Etter oppkjøpet ble Merkantilt Institutt AS ikke oppløst, men virksomheten ble integrert i stiftelsens, og spørsmålet var om dette burde medføre en endret skattemessig bedømmelse av selskapet. Saken gjaldt ligningen for 1994 og 1995. Høyesterett viste til at bedømmelsen av om et selskap har erverv til formål, skal skje ved en helhetsvurdering av det vedtektsbestemte formål, selskapets oppbygging og den virksomhet som faktisk blir drevet. At det dreier seg om en allmennyttig undervisningsvirksomhet, er ikke tilstrekkelig til skattefrihet. Men det er heller ikke avgjørende i motsatt retning at virksomheten drives mot vederlag. Det ble videre vist til at aksjeselskap vanligvis sikter mot overskudd og utdeling av utbytte, og at vedtektene, i motsatt fall, skal ha bestemmelser om anvendelse av overskudd og formuen ved oppløsning, jf. aksjeloven § 2-2 annet ledd. Noen slik vedtektsbestemmelse forelå ikke for Merkantilt Institutt AS. Dets vedtekter - herunder formålsangivelsen - var ikke endret etter oppkjøpet, og det forelå ingen relevante begrensninger i handlefriheten for selskapet eller dets eier, det skattepliktige holdingselskapet. Virksomheten var også et tjenlig instrument for ervervsmessige formål. Den sentrale problemstillingen var dermed om aksjeoverdragelsen til den skattefrie stiftelsen i seg selv burde medføre en endret vurdering etter § 26 første ledd bokstav k. Høyesterett pekte på at eierskiftet ikke hadde manifestert seg i forhold til kriterier som er av betydning for den skatterettslige bedømmelse. Idet aksjeselskap er selvstendige retts- og skattesubjekter, kan deres skatterettslige stilling ikke avhenge av hvem som til enhver tid eier aksjene, eller av den virksomheten eieren for øvrig driver. Selskapets anke til Høyesterett førte etter dette ikke frem.
Til toppen