Spørsmål om kjøperen var medforsikret før eiendommen ble overtatt

08.10.2003, 2002/1007, sivil sak, anke
Forsikringsavtaleloven § 7-2
A (advokat Jo. Steinsvik) mot Vesta Forsikring AS (advokat Knut Søraas)
Matningsdal, Rieber-Mohn, STabel, Skoghøy og Aasland

Etter kjøpekontrakten vedrørende en kombinert bolig- og næringseiendom skulle A overta eiendommen 1. februar 2000. Den 21. januar ble imidlertid verkstedbygningen på eiendommen totalskadet ved brann. A valgte likevel å overta eiendommen for den avtalte kjøpesummen, og har gjenoppført bygningen. Eiendommen var forsikret i Vesta Forsikring AS. Da verkstedbygningen ble gjenoppført av kjøperen, og ikke av selgeren, utbetalte selskapet bare differansen mellom eiendommens omsetningsverdi før og etter brannen - kr 750 000. Dette beløpet ble godskrevet A. Derimot nektet selskapet å utbetale gjenoppføringstillegget som utgjorde kr 322 618.

Høyesterett kom enstemmig til at etter forsikringsavtaleloven § 7-2 får kjøperen status som medforsikret straks kjøpekontrakten er inngått. Flertallet, tre dommere, kom videre til at det ikke er adgang til i forsikringsavtalen å gjøre unntak for kjøperens medforsikring for perioden fra kjøpekontrakt er inngått til fjorten dager etter overtakelsen. Mindretallet kom derimot til at den preseptoriske perioden totalt er på fjorten dager, og at den regnes fra overtakelsen. En fravikelse fra lovens regel må imidlertid komme klart til uttrykk i forsikringsvilkårene. Etter mindretallets vurdering var ikke dette vilkåret oppfylt. Vesta påberopte seg subsidiært at etter forsikringsvilkårene punkt 7.1.1 er det en forutsetning for å få utbetalt gjenoppføringstillegg at A hadde status som "eier". Da han ikke hadde overtatt eiendommen, var dette vilkåret etter Vestas oppfatning ikke oppfylt. Høyesterett kom enstemmig til at selskapet ikke kunne gis medhold i denne anførselen. Etter dette kom Høyesterett enstemmig til at A hadde krav på gjenoppføringstillegget.
Til toppen