Straffutmåling - frihetsberøvelse og voldtekt

14.05.2003, 2003/197, straffesak, anke
Straffeloven § 223 første ledd og straffeloven § 192 første ledd bokstav a jf. annet ledd bokstav a
I. A (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes) og II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Arild Dommersnes) mot A (advokat Erling O. Lyn
Flock, Utgård, Bruzelius, Oftedal Broch og Gjølstad

Under kjøring i alkoholpåvirket tilstand fikk A ved bruk av makt med seg en for ham ukjent kvinne, som han deretter kjørte til et industriområde. Der voldtok han henne, først i nærheten av bilen og deretter på ny etter å ha dratt henne inn i et smug. Tingretten satte straffen til fengsel i 3 år. Etter domfeltes anke ble straffen skjerpet i lagmannsretten til fengsel i 3 år og 6 måneder.

Etter anke både fra domfelte og fra påtalemyndigheten fastsatte Høyesterett straffen til fengsel i 4 år. Det ble blant annet pekt på at minstestraffen for voldtekt til samleie ble hevet fra fengsel i ett til to år i 2000. Dette innebar en skjerpelse av straffenivået ut over den gradvise endring som var nedfelt i rettspraksis allerede før lovendringen, jf. Høyesteretts dom 19. desember 2002 i sak 2002/924.
Til toppen