Straffutmåling - narkotika

26.06.2003, 2003/547, straffesak, anke
straffeloven § 162 mv.
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemnyndigheth (stastsadvokat Christian Carlsen)
Coward, Rieber-Mohn, Mitsem, Støle og Dolva

Den domfelte var funnet skyldig i befatning med til sammen ca. 65 gram heroin, dessuten helerier og overtredelser av våpenloven. Tingretten satte straffen til fengsel i to år og ti måneder, lagmannsretten til fengsel i to år og åtte måneder. Den domfeltes anke til Høyesterett førte ikke frem.

Belegg for noen egentlig rehabilitering forelå ikke, og det var ikke grunnlag for å utmåle straffen slik at man unngikk gjeninnsetting i fengsel etter et tidligere varetektsopphold på 232 dager. At den domfelte var stoffmisbruker, og at misbruket syntes å ha vært styrende for hans kriminelle virksomhet, hadde lagmannsretten lagt en viss vekt på i formildende retning. Men foruten kjøp av narkotika til eget bruk var det tale om ganske omfattende salg eller planer om salg. Når helerier og overtredelser av våpenloven kom i tillegg, ga det et bilde av en omfattende kriminell virksomhet. At strafforfølgningen hadde tatt noe lang tid, hadde lagmannsretten uttrykkelig latt telle noe i den domfeltes favør.
Til toppen