Straffutmåling - uprovosert øksedrap - likskjending

20.02.2003, 2002/1280, straffesak, anke
Straffeloven §233 første og annet ledd og §143
A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kjerstin A. Kvande)
Dolva, Gussgard, Utgård, Rieber-Mohn og Schei

Straffutmåling ved drap begått uprovosert og på en særdeles brutal måte - fire øksehugg i hode. Etter flere forgjeves forsøk på å få hjelp til å fjerne liket, parterte domfelte liket ei uke senere. Drapet skjedde under særdeles skjerpende omstendigheter, jf. § 233 annet ledd, idet også den etterfølgende parteringen måtte tas med i vurderingen. Domfelte ble også dømt for likskjending etter § 143. Han var 18 ½ år på gjerningstidspunktet.

Straffen ble av tingretten satt til fengsel i 16 år. Lagmannsretten satte straffen til 14 år under dissens - to dommere stemte for 13 år, og en dommer ville forkaste anken. Høyesterett forkastet domfeltes anke. Det ble lagt noe vekt på at domfelte var ung og noe umoden.
Til toppen