Straffutmåling for fem simple ran

05.05.2003, 2002/1521, straffesak, anke
Straffeloven § 268 første ledd jf. § 267
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Berit Sagfossen) mot A (advokat Erling O. Lyngtveit)
Bruzelius, Coward, Oftedal Broch, Mitsem og Gjølstad

A ble av tingretten funnet skyldig i fem tilfeller av ran og bruk av narkotika, og ble dømt til fengsel i tre år. Lagmannsretten fastsatte straffen til fengsel i ett år og seks måneder. Høyesterett kom til at straffen passende kunne settes til fengsel i to år og tre måneder.

Ranene var begått i løpet av en toukersperiode. De var utført på kvelden/natten, og de fornærmede var tilfeldige personer. I alle fem tilfellene rettet/presset domfelte en pistollignende gjenstand mot offeret og krevde å få overlevert vedkommendes verdigjenstander. Det dreiet seg om handlinger på grensen opp mot grove ran. Det forelå ikke objektiv fare for skuddskade, men de fornærmede hadde oppfattet det slik at de ble truet med skytevåpen. Uttalt at det ved straffutmålingen må vektlegges at handlingene generelt sett var egnet til å fremkalle fare for psykiske skadevirkninger.
Til toppen