Tap av stilling som lærer i grunnskolen etter domfellelse for en enkeltstående overtredelse av strl § 200 2.ledd

04.04.2003, 2002/1660, straffesak, anke
straffeloven § 200 annet ledd
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsavokat Jan Hoel)
Rieber-Mohn, Stang Lund, Stabel, Coward, Schei

Ved herredsrettens dom var A domfelt for ved en anledning i skoletiden med forsett å ha "teke på sida på det venstre brystet til den fornærma utanpå kleda", og for å ha ført "handa opp og ned som ei form for massasje", og dessuten for å ha "kyssa eller prøvd å kyssa ho, og lagt andletet ned i utringinga hennar". I tillegg til 18 dagers betinget fengsel, 8 000 kroner i bot og erstatning og oppreisning ble han fradømt stillingen som lærer etter straffelovens § 29 nr. 1.

Etter anke til lagmannsretten falt bøtestraffen bort. For Høyesterett dreide saken seg i første rekke om berettigelsen av rettighetstapet. Et flertall på tre dommere kom til at A ikke burde fradømmes stillingen etter § 29 nr. 1. Selv om han klart hadde brutt de normer som gjelder på dette livsområdet, ikke minst ved at den seksuelle handlingen hadde funnet sted i skoletiden mot en elev han lenge hadde hatt et godt øye til, fant flertallet at rettighetstap ville være en uforholdsmessig streng reaksjon. For domfelte, som er 56 år gammel og har vært lærer siden 1979, ville et rettighetstap her automatisk medføre at han aldri kunne bli lærer igjen, jf. opplæringslovas § 10-9. Det ble også lagt vekt på at kommunen hadde avskjediget ham, og at det kunne ventes en sivil sak om dette vedtaket. Ved en slik sak kunne spørsmålet om han skulle miste stillingen som lærer bli bedre belyst enn i denne straffesaken. To dommere fant at den seksuelle handling som A hadde begått, ikke fremsto som en impulshandling forårsaket av en glipp i selvkontrollen, men la til grunn - som lagmannsretten - at den i realiteten var en oppfølgning av tidligere tilnærmelser. Han hadde derfor i følge mindretallet tapt den tillit og autoritet som er nødvendig for en lærer.
Til toppen