Trusler mot vitne i sedelighetssak

28.02.2003, 2002/1433, straffesak, anke
Straffeloven § 132 a og § 227
A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Anne Grøstad)
Tjomsland, Lund, Mitsem, Utgård og Aasland

Saken gjelder straffutmåling for blant annet trusler mot et vitne i en sedelighetssak, jf. staffeloven § 132 a og § 227. A hadde sendt truende tekstmeldinger til et vitne i en sedelighetssak mot en tredjeperson for å gjengjelde at vitnet hadde avgitt vitneforklaring til politiet i saken. Meldingene var egnet til å påvirke vitnets fremtidige forklaringer for politiet og retten, og de fikk alvorlige konsekvenser for hans livssituasjon.

Høyesterett mente at forholdet var alvorligere enn det tilfelle som ble behandlet i Rt. 2002 side 846. Truslene fremsto som mer skremmende og de var langt mer presist utformet enn den mer "ordinære og vage" trussel det var tale om i den andre saken. Domfellelsen omfatter også et innbrudd hos tidligere samboer og i ett tilfelle av promillekjøring. Lagmannsretten hadde fastsatt en straff av ubetinget fengsel i 5 måneder. Høyesteretts flertall - tre dommere - mente at dette var en noe for strengt sammenholdt med saken i Rt. 2002 side 846, og stemte for at straffen skulle settes ned til fengsel i 120 dager. Mindretallet - to dommere - stemte for å forkaste anken.
Til toppen