Unnlatt omsorgsovertakelse - erstatningsansvarlig

30.10.2003, 2003/60, sivil sak, anke
Lov om barnevern av 1953
A (advokat Sølvi Wold) mot X kommune (advokat Wenche Undli, X kommune (advokat Wenche Undli) mot A (advokat Sølvi Wold)
Oftedal Broch, Rieber-Mohn, Mitsem, Stabel, Coward

A ble i 1989 - 17 år gammel - tvangsinnlagt på psykiatrisk sykehus med diagnose psykose. Etter hvert er han diagnostisert som schizofren, hebefren type, tidligere kalt ungdomssløvsinn. Han er 100 % medisinsk og ervervsmessig ufør. Han hadde fra tidlig skolealder vist mange tegn på sosial mistilpasning ved aggresjon og på andre måter.

På As vegne ble det i 2000 anlagt erstatningssak mot oppvekstkommunen for unnlatt omsorgsovertakelse. Det ble hevdet at A var påført en generell dysfunksjonell lidelse og - senere - schizofreni, som begge kunne vært unngått dersom kommunen hadde overtatt omsorgen for ham. Det var uaktsomt av kommunen ikke å gjøre dette. Barnevernsnemnda i kommunen hadde fra A var 6 år og fremover iverksatt ulike hjelpetiltak overfor A og familien - ekstralærer i skolen, støttekontakt, betydelig hjelp i familien, hjelp til å bygge nytt hus. Tilbud om frivillig omsorgsovertakelse var blitt avslått. Høyesterett fant at barnevernsnemnda hadde reagert forsvarlig ut fra situasjonen slik den til enhver tid fremsto, og ikke kunne bebreides at tvungen omsorgsovertakelse, som krever en sterk begrunnelse, ikke var blitt vedtatt. Kommunen var da ikke erstatningsansvarlig. I lys av de sakkyndiges rapport for Høyesterett ble det videre lagt til grunn at iallfall fra A var omkring 13 år, ville det heller ikke vært årsakssammenheng mellom hans skader og unnlatelsen av å overta omsorgen for ham. På et så sent tidspunkt var det overveiende sannsynlig at en omsorgsovertakelse ikke ville ha mulighet til å avverge eller begrense de skader som senere ga seg utslag i schizofreni.
Til toppen