Utvisning fra Norge - krenkelse av EMK art, 3?

21.03.2003, 2002/854, sivil sak, anke
Utlendingsloven §§ 29 og 30, EMK artikkel 3
Frank Trio (advokat Anders Brosveet) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Fanny Platou Amble)
Flock, Støle, Bruzelius, Gussgard og Schei

Frank Trio ble i 1988 innvilget oppholds- og arbeidstillatelse i Norge. I 1994 ble han dømt til fire års fengsel for grov narkotikaforbrytelse, og det ble senere samme år fattet vedtak om utvisning. På bakgrunn av de opplysninger Trio hadde gitt, ble han i 1996 forsøkt uttransportert til Uganda hvor han ble avvist. Etter at nye opplysninger tydet på at han hørte hjemme i Ghana, ble han både i 1997 og i 1998 forsøkt uttransportert dit, men med samme resultat.

Trio gikk etter dette til søksmål mot staten v/Utlendingsnemnda. Han gjorde gjeldende at hans situasjon i Norge representerte en krenkelse av EMK artikkel 3, og at utvisningsvedtaket fra 1994 måtte oppheves. Han fikk medhold i byretten, mens staten ble frifunnet i lagmannsretten. Høyesterett stadfestet lagmannsrettens dom. Trio hadde siden løslatelsen i 1996 levet i stor usikkerhet om sin fremtidige skjebne, han hadde vært avskåret fra å søke arbeid og mottok sosialstønad, og han hadde vært avskåret fra å inngå ekteskap. Høyesterett bemerket at dette ikke var belastninger som samlet sett hadde en slik tyngde at de representerte brudd på EMK artikkel 3. Det forelå klare bevis for at Trio kom fra Ghana, noe han selv benektet. Det at det var opp til ham selv å bringe til opphør den situasjon som ble påberopt å være i strid med EMK artikkel 3, måtte være helt sentralt ved vurderingen av om det forelå noen krenkelse. Vedtaket kunne heller ikke oppheves eller kjennes ugyldig på annet grunnlag.
Til toppen