Voldtekt - skjerpet straff

23.09.2003, 2003/704, straffesak, anke
Straffeloven § 192
Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Harald Strand) mot A (advokat Haakon Borgen)
Stabel, Skoghøy, Flock, Matningsdal og Tjomsland

A ble i tingretten dømt til ubetinget fengsel i to år og åtte måneder for voldtekt, utført etter at fornærmede var trukket inn i og innelåst i et toalettavlukke. Etter fullstendig anke utmålte lagmannsretten en straff av fengsel i to år og tre måneder, hvorav ett år og tre måneder ble gjort betinget. Påtalemyndigheten anket straffutmålingen til Høyesterett, som idømte en straff av fengsel i to år og åtte måneder, hvorav ikke noen del ble gjort betinget.

Domfellelsen gjaldt ett tilfelle av voldtekt ved innføring av fingre i fornærmedes skjede og ett tilfelle av voldtekt til samleie - analt. Høyesterett uttalte at det riktige ville vært å se dette som ett straffbart forhold, idet overgrepene skjedde ved en og samme anledning og i umiddelbar forbindelse med hverandre. Om betydningen av at samleiet var analt ble det vist til Rt. 1999 side 919, der det ble uttalt at betydningen av typen samleie beror på de konkrete omstendigheter. Analt samleie kan imidlertid lett være smertefullt og føre til fysiske skader. Dette var tilfelle i denne saken, og dette, kombinert med måten voldtekten ble utført på, mens fornærmede ble holdt innelåst i toalettavlukket og holdt fast over toalettskålen, gjorde forholdet særlig krenkende. Det hadde ikke vært annen forutgående kontakt mellom domfelte og fornærmede enn at de hadde snakket sammen på gangen utenfor toalettet. At hun, etter å ha avvist hans tilnærmelser, likevel fortsatte samtalen, ble det ikke lagt vekt på, heller ikke at hun ikke gjorde motstand under voldtekten, men forholdt seg passiv. Domfeltes alder - vel 19 år på gjerningstidspunktet - ble ikke tillagt vekt i formildende retning. Blant annet med henvisning til Rt. 2002 side 1701 ble det ikke funnet grunnlag for å gjøre noen del av straffen betinget.
Til toppen