Høyesterett - straff

Saksbehandlingsanke- habilitet

18.12.2003, 2003/753, straffesak, anke Straffeprosessloven § 12 nr. 4 a og § 12 annet ledd. Domstolloven § 108 A (advokat Arve Opdahl) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Helge Kaasbøll)

Straffutmåling - menneskesmugling

06.02.2003, 2002/1290, straffesak, anke Utlendingsloven § 47 tredje ledd, straffeprosessloven § 342, straffeloven A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Tor-Geir

Straffutmåling - erverv/oppbevaring av narkotika

28.01.2003, 2002/1171 og 2002/1172, straffesaker, anker Straffeloven § 162 1) A (advokat Nils Aga) og 2) B (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Morten Schjetne)

Samleie med to mindreårige jenter - straffutmåling

28.01.2003, 2002/1261, straffesak, anke Straffeloven § 195 første ledd annet straffalternativ og § 196 første ledd, jf, § 62 A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Ingunn Fossgard)

Kjæremål over lagmannsrettens silingsbeslutning i straffesak

09.01.2003, 2002/1282, skriftlig sak, straffesak, kjæremål Domstolloven § 108, § 111 annet ledd, EMK art. 6 nr. 1, straffeprosessloven § 321 A (advokat Sigurd J. Klomsæt) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Erik Erland Holmen)

Til toppen