Narkotikasak, oppbevaring og overdragelse av 10 g heroin i fengsel

19.12.2003, 2003/1273, straffesak, anke
straffeloven § 162, 2. ledd, jf. 1. ledd
A (advokat Arne Meltvedt) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Stein Vale)
Oftedal Broch, Stabel, Skoghøy, Tjomsland, Dolva

A ble i lagmannsretten dømt til fengsel i 8 måneder for å ha oppbevart og omsatt 10 gram heroin til en medinnsatt mens han sonet en dom på 12 års fengsel for alvorlig narkotikaforbrytelse.

Høyesterett kom til at basert på kvantum narkotika alene burde straffen være fengsel i ett år. Straffeskjerpende momenter i denne saken var at A to ganger var dømt for alvorlige narkotikaforbrytelser, og særlig at det her dreiet seg om innsmugling og omsetning til medinnsatt av en ikke ubetydelig mengde heroin. Dette kunne tilsi en økning i straffen til ett år og fire måneder. På den annen side hadde saken hatt et uakseptabelt tidsforbruk. Det var over 4 ½ år siden den straffbare handlingen var begått. I 1 ½ år hadde saken ligget ubehandlet som følge av at As anke til lagmannsretten ikke var innregistrert hos politiet, og heller ikke videresendt. Antatt at dette representerte et brudd på EMK artikkel 6. Det måtte få vesentlig innvirkning på straffutmålingen. Samlet ble resultatet at lagmannsrettens straffutmåling ble opprettholdt.
Til toppen